ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Introduction for ESG Methodology & How incorporate in investment process : Moody’s”
วันที่ : 1 เมษายน พ.ศ. 2565

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการลงทุน จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Introduction for ESG Methodology & How incorporate in investment process ซึ่งได้รับเกียรติจาก Ms. Yasman Moghaddam Director – Global Industry Practice Group Ms. Jewel Myrtel Bautista Associate Director และ Mr. Giovanni Mangini Director Actuary จากบริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s) เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้แก่บุคลากรของภาคธุรกิจประกันชีวิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเงินจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การนำนโยบาย ESG Climate มาประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน และประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุน ซึ่งในปัจจุบัน ESG (Environment, Social, และ Governance) ได้กลายเป็นหนึ่งในแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ที่องค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ และนักลงทุนได้เริ่มมีการนำแนวคิดนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาก่อนการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินมากขึ้น ด้วยความเชื่อว่าบริษัทที่มีการผนวกรวมแนวคิด ESG เข้ากับแผนกลยุทธ์จะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ และทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน อาทิเช่น สำนักงาน คปภ. ได้มีการบรรจุเรื่อง ESG ในแผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที่ 4 และได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Initiatives for Thailand) ด้วยความสำคัญข้างต้น คณะอนุกรรมการลงทุนจึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยมีนายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานคณะอนุกรรมการลงทุน สมาคมประกันชีวิตไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาดังกล่าว ผ่านระบบ Microsoft Team เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top