ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนา TFRS17 เชิงปฏิบัติการสำหรับบริษัทประกันชีวิต
วันที่ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
สมาคมประกันชีวิตไทย ตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 4) เป็น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS 17) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ดังนั้น สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการระบบบัญชีและภาษี จึงได้จัดสัมมนา TFRS17 เชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับบริษัทประกันชีวิต ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่าทั่วไป (General Measurement Model-GMM)

โดยเริ่มจากการวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก การวัดมูลค่าภายหลัง การแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนการแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันชีวิตที่มีมูลค่าบัญชี การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกัน Stop-loss ซึ่งมีบริการดำเนินการสินไหมทดแทน การวัดมูลค่าภายหลังกรณีมีการปรับผลต่างจากค่าประมาณการที่ดีที่สุด รวมถึงลักษณะเพิ่มเติมของกำไรจากการให้บริการตามสัญญา และกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย

นอกจากนี้ยังมีเรื่องวิธีการวัดมูลค่าทั่วไปกรณีเป็นสัญญาที่สร้างภาระ วิธีการค่าธรรมเนียมผันแปร (Variable Fee Approach - VFA) วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย (Premium Allocation Approach - PAA) และการวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและภายหลังของสัญญาประกันภัยต่อการบันทึกบัญชีตามข้อกำหนดของ TFRS17 โดยเน้นการคำนวณ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของสำนักงาน คปภ. และเจ้าหน้าที่ของภาคธุรกิจประกันชีวิตที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจำนวน 120 ท่าน ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุม 701 อาคารสมาคมประกันชีวิตไทย
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top