ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมประชุมคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 1/2567
วันที่ : 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

สมาคมประกันชีวิตไทย โดย นายจรุง เชื้อจินดา รองผู้อำนวยการบริหาร เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประกอบด้วย เลขาธิการเป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี ผู้ช่วยเลขาธิการสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานระงับข้อพิพาท เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมี นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานการประชุม ซึ่งหัวข้อการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. และการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการว่าด้วยคุณสมบัติของบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน คปภ. ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top