ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดการประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 19
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
สมาคมประกันชีวิตไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 19 Annual Thailand Insurance Medical Academic Conference 2024 (TIMAC-2024) โดยมีนายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การส่งเสริมระบบประกันสุขภาพเอกชนของไทย ทั้งนี้ ภายในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ร่วมบรรยายความรู้ ได้แก่ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยานรีเวชและการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บรรยายวิชาการ เรื่อง “CA CERVIX” พ.ท.นพ.ณัฐวุฒิ โยธินอุปไมย นายแพทย์ (สบ3) กลุ่มงานนิติพยาธิ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจบรรยายวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพิจารณาการตายอย่างผิดธรรมชาติ”
นพ.กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ พยาธิแพทย์ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข บรรยายวิชาการ เรื่อง “การแปลผลทางพยาธิวิทยา (PATHOLOGY INTERPRETATION)” นายเรือรบ ติยะชาติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บรรยายวิชาการ เรื่อง“CHATGPT GENERATIVE AI” ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลีนิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ บรรยายวิชาการ เรื่อง “สถานการณ์เกี่ยวกับโควิด UPDATE เรื่องวัคซีนโควิด 19/วัคซีนที่ประเทศไทยคิดค้น” ผศ.ดร.นพ. อมรพันธ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการนาโนชีวเวชศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ บรรยายวิชาการ เรื่อง “GENOMICS IN CANCER” นพ.กิตติพงษ์ ผลสุวรรณชัย PRINCIPAL MEDICAL CONSULTANT ฝ่ายการแพทย์ AIA สำนักงานใหญ่ บรรยายวิชาการ เรื่อง “KIDNEY DISEASE KNOWLEDGE REVIEW FOR INSURANCE PURPOSES”
พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้กับแพทย์ พยาบาลบุคคลากรของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัยในด้านพิจารณารับประกันภัย สินไหมประกันชีวิต รวมถึงบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตและประกันสุขภาพซึ่งจะช่วยให้การพิจารณารับประกันภัยและพิจารณาสินไหมเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมยิ่งขึ้น ณ ห้องสุขุมวิท 1 และ 2 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2567
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top