CEASING AGE อายุสิ้นเกณฑ์
อายุที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันสุขภาพหรือ สัญญาประกันอุบัติเหตุ ซึ่งแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตว่า เมื่อถึงอายุนั้นความคุ้มครองจะสิ้นสุดลง