ASSESSOR ผู้ประเมิน (ความเสียหาย)
บุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้รับประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยให้ประเมินค่าความ เสียหายที่เกิดขึ้นตามกรมธรรม์ประกันภัย บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งนั้น โดยทั่วไป ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ