AMERICAN EXPERIENCE TABLE OF MORTALITY ตารางมรณวิสัยของสหรัฐอเมริก
ตารางมรณวิสัยแบบหนึ่งซึ่งใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันชีวิต