ADJUSTMENT INCOME เงินได้ที่ปรับแล้ว
ค่าใช้จ่ายที่ตัดทอนลงหลังจากที่หัวหน้าครอบครัวถึงแก่กรรมเพื่อให้พอกับเงินได้ที่ต่ำลง