ADDITIONAL INSURANCE การเอาประกันภัยเพิ่ม
การ นำเอาภัยที่ได้มีการประกันภัยไว้แล้วไปประกันภัยเพิ่มอีก ในการประกันภัยบางประเภท ผู้รับประกันภัยอาจกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ เมื่อมีการเอาประกันภัยเพิ่มกับผู้รับประกันภัยรายอื่น หรืออาจจะกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับรองว่า จะไม่เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่นอีกสำหรับภัยรายนั้น