การประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย
ครั้งที่ 16

กำหนดการ
การประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 16
16th Annual Thailand Insurance Medical Academic Conference (TIMAC-16)


14 -15 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Ballroomชั้น 21
โรงแรม Crowne Plaza Bangkok LumpiniPark ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
*******************************


วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561  
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด 
กล่าวรายงาน  โดย  นพ. ประมุกข์     ทรงจักรแก้ว       ประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา 
กล่าวเปิด โดย  คุณนุสรา บัญญัติปิยพจน์ (นายกสมาคมประกันชีวิตไทย)
09.00 –  10.30 น. ปาฐกถาเรื่อง การปฎิรูประบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย 
โดย ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์  กมลรัตนกุล  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 10.30 – 12.00 น. ภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ  
โดย รศ.นพ. ณัฐพงษ์  เจียมจริยธรรม   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ชั้น 23
13.30 – 15.00 น. Stroke in the Young 
โดย  ผศ.พญ. อรอุมา  ชุติเนตร  ศูนย์หลอดเลือดสมอง  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. Update in Hypertension 
โดย พล.ต.ต.นพ. เกษม  รัตนสุมาวงศ์  โรงพยาบาลตำรวจ  
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. Coronary artery disease: - Equivocal EST and EKG  
โดย พล.ต.ต.นพ.เกษม  รัตนสุมาวงศ์  โรงพยาบาลตำรวจ   
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.10 น. Metabolic Syndrome
โดย  พญ. วาสนา  ลือประสิทธิ์สกุล   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
12.10 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ชั้น 23
13.30 – 15.00 น. ดีหรือร้ายจากภาพถ่ายทางรังสี      
โดย นพ.สมศักดิ์  จิระพลังทรัพย์  โรงพยาบาลกรุงเทพ 
15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.45 น. Case Study: - CBC and LFT interpretation
โดย  พญ.วีรวรรณ  มหาพรรณ   บริษัท เอไอเอ จำกัด  
16.45 น. พิธีปิด
โดย  คุณนพพล เบี้ยวไข่มุข   กรรมการประจำคณะแพทย์ที่ปรึกษา 

*******************************

1. แบบลงทะเบียน บ.สมาชิก (ใบสมัคร) TIMAC-16 (2).doc
2. แบบลงทะเบียน TGIA (ใบสมัคร) TIMAC-16.doc
3. โครงการ - กำหนดการ TIMAC-16.pdf