การประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย
ครั้งที่ 14
การประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 14
14th Annual Thailand Insurance Medical Academic Conference (TIMAC-14)
 
9 – 10 มีนาคม 2559
ณ ห้อง Platinum Hall ชั้น 3

โรงแรม Grand Mercure Fortune  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

จัดโดย
คณะแพทย์ที่ปรึกษา สมาคมประกันชีวิตไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเวชศาสตร์ประกันชีวิตให้กับบุคลากรในด้านพิจารณารับประกันภัย สินไหมประกันชีวิต
    และบุคลากรที่มีวิชาชีพเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานในระบบงานประกันชีวิตและสุขภาพซึ่งจะช่วยให้
    การพิจารณารับประกันภัย และพิจารณาสินไหมเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านเวชศาสตร์ประกันชีวิตผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรแพทย์
    สาขาต่างๆ
 
กรอบเนื้อหา :
1. ความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์เพื่อการพิจารณารับประกันในโรคที่พบบ่อย
2. ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษา 
3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่มโรคที่พบบ่อยและสภาวะปัญหาในการพิจารณาสินไหม 
 
กลุ่มเป้าหมาย :
          แพทย์  พยาบาล และบุคลากรที่มีวิชาชีพเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานในระบบงานประกันชีวิตและสุขภาพบุคลากรและฝ่ายบริหารปฏิบัติการประกันชีวิต พิจารณารับประกันภัย และสินไหมประกันชีวิตและแพทย์เวชปฏิบัติ
 
 
ที่ปรึกษา     คุณสุทธิ รจิตรังสรรค์                           กรรมการประจำคณะแพทย์ที่ปรึกษา
                   คุณนพพล เบี้ยวไข่มุข                         กรรมการประจำคณะแพทย์ที่ปรึกษา
                   ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา                       ที่ปรึกษาคณะแพทย์ที่ปรึกษา 
                   นพ.ธรธเนศ อายานะ                            ที่ปรึกษาคณะแพทย์ที่ปรึกษา
                   พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ               ที่ปรึกษาคณะแพทย์ที่ปรึกษา
                   นพ.สมชาย อัครวิเนค                           ที่ปรึกษาคณะแพทย์ที่ปรึกษา
 
                  
ประธาน      ดร. นพ. เทอดศักดิ์   โรจน์สุรกิตติ

  
กรรมการ     ศ.นพ.ทวี    บุญโชติ                             นพ.ฉัตรชัย   อังสุโรจน์                                 นพ.บุญมี  สุภัครพงษ์กุล
                   นพ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว                   พญ.ภาวิฉัตต์  ประเสริฐสิทธิ์                         พญ.รวมพร   ชดช้อย          
                   พญ.วาสนา  ลือประสิทธิ์สกุล                พญ.สุรีรัตน์    อัศวสุวรรณา                         นพ.สุพจน์   หาญนิรัญกูร  
                   นพ.สุพร  พัชรตระกูล                           นพ.วุฒิวงศ์  สมบุญเรืองศรี                          นพ.มนต์สรร  อัศวนพเกียรติ
                   นพ.ทนงค์สรร  เทียนถาวร                    นพ.พจน์    ธีรคุปต์                                        นพ.วรชาติ     โมฬีฤกษ์ภูมิ    
                   พล.ต.ต.นพ.พัฒนา  กิจไกรลาศ           พ.ต.อ.พญ.พันวดี  รัตนสุมาวงศ์       
 
 
องค์กรสนับสนุนการจัดประชุม           บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 
การศึกษาต่อเนื่อง                             ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                                         (รับรอง CME Credits สำหรับแพทย์)
 
ผู้ประสานงาน                                   คุณปริญญา  สันติพงษ์
                                                         โทรศัพท์  0 2679 8080 ต่อ 552
                                                         โทรสาร 0 2679 8082  E-mail: parinya@tlaa.org 
1. 1. โครงการ - กำหนดการ TIMAC-14.pdf