การประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย
ครั้งที่ 13

โครงการประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 13

13thAnnual Thailand Insurance Medical Academic Conference (TIMAC-13)
 
11 – 12 มีนาคม 2558
ณ ห้องกมลทิพย์  ชั้น 2  โรงแรมเดอะสุโกศล

ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

จัดโดย
คณะแพทย์ที่ปรึกษา สมาคมประกันชีวิตไทย
 วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเวชศาสตร์ประกันชีวิตให้กับบุคลากรในด้านพิจารณารับประกันภัยและสินไหมประกันชีวิต ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณารับประกันภัย และพิจารณาสินไหมเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมยิ่งขึ้น
  2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านเวชศาสตร์ประกันชีวิตผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรแพทย์สาขาต่างๆ 


กรอบเนื้อหา :

  1. ความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์เพื่อการพิจารณารับประกันในโรคที่พบบ่อย
  2. ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษา
  3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่มโรคที่พบบ่อยและสภาวะปัญหาในการพิจารณาสินไหม  


กลุ่มเป้าหมาย :

แพทย์  พยาบาล และบุคลากรที่มีวิชาชีพเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานในระบบงานประกันชีวิตและสุขภาพบุคลากรและฝ่ายบริหารปฏิบัติการประกันชีวิต พิจารณารับประกันภัย และสินไหมประกันชีวิตและแพทย์เวชปฏิบัติ

 

ที่ปรึกษา คุณสุทธิ             รจิตรังสรรค์ กรรมการประจำคณะแพทย์ที่ปรึกษา
  คุณนพพล          เบี้ยวไข่มุข กรรมการประจำคณะแพทย์ที่ปรึกษา
  ศ.นพ.สมศักดิ์    โล่ห์เลขา ที่ปรึกษาคณะแพทย์ที่ปรึกษา
  นพ.ธรธเนศ       อายานะ ที่ปรึกษาคณะแพทย์ที่ปรึกษา
  พญ.จามรี      เชื้อเพชระโสภณ ที่ปรึกษาคณะแพทย์ที่ปรึกษา
  นพ.สมชาย        อัครวิเนค

 
ที่ปรึกษาคณะแพทย์ที่ปรึกษา

 
ประธาน

 
ดร. นพ. เทอดศักดิ์   โรจน์สุรกิตติ

 
 
กรรมการ .นพ.ทวี    บุญโชติ
นพ.บุญมี  สุภัครพงษ์กุล
นพ.ฉัตรชัย   อังสุโรจน์
นพ.สิโรตม์  บุนนาค
พญ.รวมพร   ชดช้อย
นพ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว
พญ.วาสนา  ลือประสิทธิ์สกุล
พญ.สุรีรัตน์    อัศวสุวรรณา
พญ.ภาวิฉัตต์  ประเสริฐสิทธิ์
 
นพ.สุพจน์   หาญนิรัญกูร
นพ.สุพร  พัชรตระกูล
นพ.ประทีป  สัจจะมิตร
ร.อ.นพ.วุฒิวงศ์  สมบุญเรืองศรี
นพ.เสริมพล  ขจรรัตนเดช
นพ.ทนงค์สรร  เทียนถาวร
.ต.อ.นพ.พัฒนา  กิจไกรลาศ
.ต.อ.พญ.พันวดี  รัตนสุมาวงศ์
นพ.มนต์สรร  อัศวนพเกียรติ
นพ.วรชาติ     โมฬีฤกษ์ภูมิ


องค์กรสนับสนุนการจัดประชุม บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(รับรอง CME Credits สำหรับแพทย์)
   
ผู้ประสานงาน คุณปริญญา  สันติพงษ์      โทรศัพท์  0 2679 8080 ต่อ 552
  โทรสาร 0 2679 8082  E-mail: parinya@tlaa.org
1. กำหนดการ.pdf