การประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย
ครั้งที่ 12

โครงการประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 12

12thAnnual Thailand Insurance Medical Academic Conference (TIMAC-12)
 
12 –13 มีนาคม 2557
ณ ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 วัตถุประสงค์ :

1.   เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเวชศาสตร์ประกันชีวิตให้กับบุคลากรในด้านพิจารณารับประกันภัยและสินไหมประกัน
      ชีวิต ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณารับประกันภัย และพิจารณาสินไหมเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมยิ่งขึ้น
2.  เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านเวชศาสตร์ประกันชีวิตผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรแพทย์สาขาต่างๆ

 
กรอบเนื้อหา :

1.  ความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์เพื่อการพิจารณารับประกันในโรคที่พบบ่อย
2. ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษา
3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่มโรคที่พบบ่อยและสภาวะปัญหาในการพิจารณาสินไหม

 
กลุ่มเป้าหมาย :

แพทย์  พยาบาล และบุคลากรที่มีวิชาชีพเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานในระบบงานประกันชีวิตและสุขภาพ
บุคลากรและฝ่ายบริหารปฏิบัติการประกันชีวิต พิจารณารับประกันภัย และสินไหมประกันชีวิตและแพทย์เวชปฏิบัติ

 

ที่ปรึกษา นพ.ธรธเนศ   อายานะ     
กรรมการประจำคณะแพทย์ที่ปรึกษา
  นพ.สุพจน์     หาญนิรัญกูร           
ที่ปรึกษาคณะแพทย์ที่ปรึกษา
  พญ.จามรี      เชื้อเพชระโสภณ       
ที่ปรึกษาคณะแพทย์ที่ปรึกษา
ประธาน             ดร. นพ. เทอดศักดิ์   โรจน์สุรกิตติ
กรรมการ           ศ.นพ.ทวี    บุญโชติ         
นพ.ฉัตรชัย   อังสุโรจน์               
นพ.บุญมี  สุภัครพงษ์กุล
  นพ.สิโรตม์  บุนนาค
พญ.รวมพร   ชดช้อย                    
นพ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว      
  นพ.สมชาย  อัครวิเนค
พญ.สุรีรัตน์    อัศวสุวรรณา
พญ.ภาวิฉัตต์  ประเสริฐสิทธิ์
  นพ.ประทีป  สัจจะมิตร
พญ.วาสนา    ลือประสิทธิ์สกุล
นพ.เสริมพล  ขจรรัตนเดช    
  พ.ต.อ.นพ.พัฒนา  กิจไกรลาศ
พ.ต.อ.พญ.พันวดี  รัตนสุมาวงศ์  
  นพ.วุฒิวงศ์  สมบุญเรืองศรี
นพ.วรชาติ     โมฬีฤกษ์ภูมิ
นพ.สุพร  พัชรตระกูล
  นพ.ทนงสรรค์   เทียนถาวร
องค์กรสนับสนุนการจัดประชุม บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
การศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   (รับรอง CMECredits สำหรับแพทย์)
ผู้ประสานงาน คุณปริญญา  สันติพงษ์      โทรศัพท์  0 2679 8080ต่อ 552
  โทรสาร 0 2679 8082  E-mail: parinya@tlaa.org
1. นพ.เกษม_รัตนสุมาวงศ์_Coronary_insufficiency_handout.pptx
2. นพ.ชัยชาญ_ดีโรจน์วงศ์_DM_update_Thai_insurance_March_2014.ppt
3. นพ.ธรธเนศ_อายานะ_Intention_TLAA.ppt
4. นพ.ธราธิป_ประคองวงษ์_Up_date_GI_cancer_8_3_57.pptx
5. นพ.สุพร_พัชรตระกูล_Eye_common_disease.ppt
6. นพ.พัฒนา_เต็งอำนวย_CKD_for_Insurance_Company.pdf
7. นพ.จิรันธนิน_รัตนวารินทร์ชัย_AIA_โรคที่พบบ่อยทางกระดูกและข้อ_Injury_or_Disease_opt.pdf