การประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย
ครั้งที่ 11

โครงการประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 11

11thAnnual Thailand Insurance Medical Academic Conference (TIMAC-11)
 
13 –14 มีนาคม 2556
ณ ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ด้วยคณะแพทย์ที่ปรึกษา กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย
ครั้งที่ 11 (TIMAC-11) ในวันพุธที่ 13 และวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม Swissotel LeConcorde กรุงเทพฯ โดยเชิญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆตามหัวข้อการบรรยาย จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมนารมย์,
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลพญาไท 2, โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์, โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทสมาชิก และกรรมการแพทย์ที่ปรึกษา
 
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเวชศาสตร์ประกันชีวิตให้กับบุคลากรในด้านการพิจารณารับประกันภัยและสินไหมประกันชีวิตเพื่อการพิจารณารับประกันภัยและพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
  2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านเวชศาสตร์ประกันชีวิตผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหสาขา
1. ศ.น.พ.สว่าง แสงหิรัญวัฒนา_How to achieve JCI.pdf
2. พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์_Depressive Disorder.pdf
3. พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ_Advanced Imaging Technology.pdf
4. ผศ.น.พ.วิศาล คันธารัตนกุล_Injury Edited.pdf
5. นพ.พัฒนา เต็งอำนวย_Kidney.pdf
6. นพ.พัฒนา เต็งอำนวย_Antiaging.pdf
7. นพ.ธรเรศ กรัษนัยรวิวงค์_Medical Hub.pdf