ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
ประกันชีวิตธนกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำเสนอแนวทางใหม่ๆพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่เป็นอุปสรรคของการประกันชีวิตผ่านทางธนาคาร(Bancassurance) ในปัจจุบัน
  2. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการขายประกันชีวิตผ่านทางธนาคาร (Bancassurance) ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง
  3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
  4. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่และดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านทางธนาคาร (Bancassurance)
  5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติอนุกรรมการ

อนุกรรมการควรเป็นเจ้าหน้าที่ในฝ่ายที่เกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านทางธนาคาร (Bancassurance) ของบริษัท

1)
นายสาระ  ล่ำซำ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
2)
MrLee  Tse Tiong
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
3)
นายเกศพงศ์  นาทะสิริ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธานคณะอนุกรรมการ
4)
นางจุฬาลักษณ์  ลี้กำจร
บริษัท เอไอเอ จำกัด รองประธานคณะอนุกรรมการ
5)
นายรังสิมันต์  เมฆาสุวรรณดำรง
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
6)
นางสาวศศกร  อัศวเนรมิต
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
7)
นายถาวร  มาสุวรรณตระกูล
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
8)
นางสาวสุชีลา  ดอนสกุล
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
9)
นางสาวก้านแก้ว  ชินานนท์เวช
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
10)
นางสาวอรุณศรี  จันทร์สุขศรี
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นางสาววิชญดา  อัจฉรียสุนทร
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
12)
นายเกริกเกียรติ  เหลืองยะสิทธิ์
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
13)
นางสาวสุนิสา  ดีสุวรรณ
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
14)
นางสาวสุกัลยา  ศุภมงคล
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
15)
นายชาญเดช  เดชคง
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
16)
นางสาวมณีรัตน์  เอี่ยมโสภณา
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
17)
นายคงเดช  มลคลอำนวย
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
18)
นายสุธี  จินตวงศ์วานิช
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
19)
นางสาวอภิฤดี  คงคาทิพย์
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
20)
นางสาววาสนา  ปราสาททอง
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
21)
นางกาญจนา  เหล่าฤชุพงศ์
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
22)
นายไชยทัศน์  แมนสุมิตร์ชัย
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
23)
นายโชติวิทย์  วงศ์กิตติชวลิต
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
24)
นางสาวสิริกาญจน์  อุลิศ
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
25)
นางสาวชนัญญา  จันทร์พ่วง
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
26)
นางสาวกมลวรรณ  อิ่มฤทัยเจริญโชค
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
27)
นายวทานีย์  ทองรุ่ง
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
28)
นางสาวสุวิมล  ตั้งนิสัยตรง
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
29)
นางสาวนิภาภรณ์  ไพรรุณ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
30)
นางเดือนเพ็ญ  พลากร
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
31)
นายดนัย  วิชยณรงค์
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
32)
นางสาวสายพิณ  กิจสุบรรณ
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
33)
นางสาวจุฬวตี  วิชัยดิษฐ
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
34)
นางธีรดา  กำเนิดเหมาะ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
35)
นายสิงหพล  พลสิงห์
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
36)
นายกอบชัย  เพ็ชรจันทร์
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
37)
นายอากิระ  โยชิกาวา
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
38)
นางธัญญธร  มณีเนตร
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
39)
นางฉวีวรรณ  ปิยรัตนเสถียร
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
40)
นายคณา  คณีกุล
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
41)
นางสาวณวดี  เรืองรัตนเมธี
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
42)
นางนัฎชกร  สุวรรณสถิตย์
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
43)
นางสาวเกร็ดแก้ว  อิศรางกูร ณ อยุธยา
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
44)
นางสาวมะยุรี  หงษา
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
45)
นางสาวธัญญพัทธ์  บุญยิ่ง
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน