ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ศึกษาวิเคราะห์ และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจประกันชีวิต
  2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ การเก็บรวบรวม การแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทสมาชิก ตลอดจนระบบการจัดสอบให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  3. ให้คำแนะนำและอบรมการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจประกันชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า
  4. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฎิบัติการเพื่อทำหน้าที่และดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติอนุกรรมการ

อนุกรรมการควรเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (Information Technology) ของบริษัท

1)
ดร.ชวิน  เอี่ยมโสภณา
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
2)
นายปรัชญา  กุลวณิชพิสิฐ
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กรรมการประจำคณะ
3)
นางบังอร  สาธิตคณิตกุล
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธานคณะอนุกรรมการ
4)
นายพิเชษฐ์  สุธีรไกรลาศ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
5)
นางสาวศรินญา  เหมือนมี
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
6)
นางสาวสุรีย์  เจนโชติสุวรรณ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
7)
นายวิฑูรย์  เร่งเร็ว
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
8)
นางสาวคาเรน  สเปนซ์
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
9)
นางฐิติรัตน์  ศิริพัฒนาเลิศ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
10)
นางสาวธิดา  เตชพลังรักษ์
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นายอนุชา  คูสุวรรณ์
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
12)
นายอภิสิทธิ์  แสงจุ่น
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
13)
นายพลโชค  พิศาลเมธี
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
14)
นายพงษ์พิทักษ์  คำหงษ์สา
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
15)
นายอรรคพล    โปษยานุสาร
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
16)
นางสาวพิมพ์พรรณ    บุษรากุล
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
17)
นายสมพงษ์  นามเจริญชัยสุข
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
18)
นายสราวุธ  เพียรวิริยะ
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
19)
นายกิติศักดิ์  พงษ์กาญจนะ
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
20)
นางสาวรุ่งทิพย์  แจ่มมา
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
21)
นายทวีศักดิ์  แสนกลาง
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
22)
นายวิโรจน์  ศรีบุษราคัม
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
23)
นางสาวเบญจพร  เกตุเนตร
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
24)
นายจักรพงษ์  อุ่ยวิรัตน์
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
25)
คุณวิศิษฐ์  เลาหะธีระพงษ์
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
26)
นายธเนศ  ตั้งธนอำรุง
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
27)
นางสาวณัฐชยา  แก้วพึ่งทรัพย์
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
28)
นางนุสศรา  พิชรานันท์
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
29)
นายสมมารถ  พรหมวิรัช
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
30)
นายนัฐวุฒิ  หวานหู
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
31)
นายณรงค์  โพธิ์แมนกุล
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
32)
นายธนบดี  จันทรประดิษฐ์
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
33)
นายเชียร  วาณิชย์เสถียร
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
34)
นางสาวศิริพร  เลาห์สัฒนะ
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
35)
นายวีระศักดิ์  สมบัติวัฒนา
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
36)
นางสาวจุฑามาศ  พิฐิภัทรพงศ์
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
37)
นางกฤษณา  หุตะเจริญ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
38)
นางสาวชื่นฤดี  สุนทรภาระสถิตย์
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
39)
นายเอนก  เจือแก้ว
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
40)
นายนันทภพ  กมลมิตรตระกูล
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
41)
นายบุญโชค  เจียมสวัสดิ์พันธ์
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
42)
นางสาวภิญญดา  เจนรักมาตุภูมิ
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
43)
นางสาวพจนี  โชติมาภรณ์
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
44)
นายประทวน  สังวาลย์เล็ก
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
45)
นายเกียรติ์ตระการ  ญาณมุข
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
46)
นางสาวจิราพร  กัวสกุล
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
47)
นายพงศ์ธร  จรัสมานะโชติ
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
48)
นายชินวัฒ  บุญตา
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน