ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
ดิจิทัล
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ศึกษา และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจประกันชีวิต 
  2. วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบธุรกิจประกันชีวิตให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างแท้จริง  
  3. ให้คำแนะนำและอบรมบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการใช้งานดิจิทัลให้เกิดความเชี่ยวชาญ เพื่อนำไปปรับใช้วิธีการทำงานในธุรกิจ 
  4. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฎิบัติการเพื่อทำหน้าที่และดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับดิจิทัล
  5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้มีการมอบหมาย
 

อนุกรรมการควรเป็นเจ้าหน้าที่  ของบริษัท

1)
นายกิตติ  ปิณฑวิรุจน์
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
2)
มล.จิรเศรษฐ  ศุขสวัสดิ์
บริษัท เอไอเอ จำกัด กรรมการประจำคณะ
3)
นายทำนุ  อมาตยกุล
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธานคณะอนุกรรมการ
4)
นางพิสมัย  ศุภปัญญา
บริษัท เอไอเอ จำกัด รองประธานคณะอนุกรรมการ
5)
นายกาญจน์พิพัฒน์  ฤกษ์ปรีดาพงศ์
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
6)
นายยุธยา  สังข์นาค
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
7)
นางสาวสุจินดา  เลิศเกียรติมงคล
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
8)
นางสาวศิรินารถ  วงศ์เจริญสถิตย์
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
9)
นางสาวพิมพาภรณ์  อาภาศิริผล
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
10)
นายพิธาน  โรจนวงศ์
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นางสาวธิดา  เตชพลังรักษ์
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
12)
นายธงชัย  สุโกสิ
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
13)
นางสาวศศภัค  เกียรติสมมารถ
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
14)
นายอรรคพล  โปษยานุสาร
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
15)
นายกิติศักดิ์  พงษ์กาญจนะ
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
16)
นางสาวสุวิษา  สอนแก้ว
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
17)
นางสาวรัตนาวดี  เรืองจำเนียร
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
18)
นายเจตน์เมริน  เจตน์รวิโชติ
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
19)
นายพงศรินทร์  กอเจริญ
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
20)
นางสาวดาษอำไพ  ไชยะกุล
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
21)
นางสาวณัฐวดี  อมรชัยมงคล
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
22)
นายณัฐพงศ์  เศวตพันธุ์
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
23)
นายเรือรบ  ติยะชาติ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
24)
นางสาวสิริมนต์  ปานทอง
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
25)
นางสาวกนกวรรณ  นกวิเชียร
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
26)
นายอาณัติ  โอบอ้อม
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
27)
นางสาวอภิฤดี  คงคาทิพย์
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
28)
นางสาวณฐา  อาสนจินดา
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
29)
นายกฤษณา  หุตะเจริญ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
30)
นายอิทธิ  กรกุลชาติ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
31)
นางสาวเพชรรัตน์  บุญฤทธิ์ฤทัยกุล
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
32)
นายนิธิรุจน์  พงศ์วราพิศาล
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
33)
นายดาลัด  นุตพันธ์
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
34)
นางสาววรรณนิดา  กระดังงา
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
35)
นายชอร์  อี ทาน
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
36)
นายสมประสงค์  ชดช้อย
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
37)
นางสาวยิ่งเรขา  ลางคุลเสน
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
38)
นางสาวนวีนา  วรวินิต
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
39)
นายเกษมสันต์  พานิชการ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
40)
นายชินวัฒ  บุญตา
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน