ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
คณิตศาสตร์ประกันภัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัย เช่น อัตรามรณะ อัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน สถิติธุรกิจ สถิติที่ใช้ในการบริหาร ฯลฯ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาส่งเสริมด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ให้เจริญก้าวหน้าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
  3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมทั้งจัดให้มีการอบรมสัมมนาทางวิชาการแก่พนักงานบริษัทประกันชีวิต และบุคคลอื่นๆ
  4. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัย
  5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้มีการมอบหมาย
คุณสมบัติอนุกรรมการ

อนุกรรมการควรเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัท

1)
ดร.อภิรักษ์  ไทพัฒนกุล
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
2)
นายตัน ฮาค  เลห์
บริษัท เอไอเอ จำกัด กรรมการประจำคณะ
3)
นายนิติพงษ์  ปรัชญานิมิต
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธานคณะอนุกรรมการ
4)
นางศิริกร  โรจน์วิบูลย์ชัย
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
5)
นางสาววิไลพร  สุวรรณมาลัย
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
6)
นางสาวรสพร  อัตตวิริยะนุภาพ
บริษัท เอไอเอ จำกัด รองประธานคณะอนุกรรมการ
7)
นางสาวสุกัญญา  เส็จกิจ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
8)
นายปุณยวีร์  นภาลัย
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
9)
MrYahya  Ahmad
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
10)
คุณกัญจนา  สร้อยดอกจิก
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นายวีรภัฎ  จูเจริญ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
12)
นางสาวรัชนพร  เขาเรียง
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
13)
นายชณัตถ์  เพชรแสงงาม
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
14)
นายพุทธรักษ์  ทิพชัชวาลวงศ์
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
15)
นางปุณณภา  สวนเศรษฐ
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
16)
นางทองคำ  จันทวี
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
17)
นายลิขิต  สิทธิชวา
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
18)
นางสาวเพ็ญจิตต์  ตั้งคีรีพิมาน
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
19)
นางสาวภุมรินทร์  ธนสินรุ่งเรือง
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
20)
นางสาวธันวดี  ศรีวิไลฤทธิ์
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
21)
นางสาวเบญญารัศม์  ศิริภัทร์ธานนท์
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
22)
นายอินถ์ทัชฐะ  ใจภูมิคำเขียว
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
23)
นางสาวจิตรานุช  ยังให้ผล
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
24)
นายภูมิชิต  กิตติเฉลิมทรัพย์
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
25)
นายวิกรม  มีมูล
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
26)
นางสาวประภา  จันทร์สำราญ
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
27)
นางสาวเปรมวิสาข์  สุรธรรมานันท์
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
28)
นายชัยวัฒน์  กุศเลิศจริยา
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
29)
นางวิมล  สุภากร
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
30)
นางปาริฉัตร  สุภรณ์ไพบูลย์
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
31)
นายเอกภาพ  งามพาณิชน์
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
32)
นายสมหมาย  พงศ์พรทรัพย์
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
33)
นางสาวศิริอำไพ  ธรรมวิธี
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
34)
นางสาวศุรวีร์  สัปตา
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
35)
นายเดชา  ธรรมตรง
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
36)
นางสาวเมธินี  เลาหโกศล
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
37)
นางสาวพัชญ์ธนัน  ตั้งวรรณรัตน์
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
38)
นายไพชยนต์  ทองศิลป์
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
39)
นางสาวเพ็ญศรี  กัณหา
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
40)
นางสาววรรณพร  ปิ่นสำอางค์
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
41)
นายซูฮัน  ชาง
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
42)
นายปราโมทย์  พรมวิเศษ
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
43)
นางสาวลักขณา  ตรีขจรเกียรติ
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
44)
นางสาววันวิสา  มีทองมูล
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
45)
นางสาวสมพร  ลลิตวงศา
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
46)
นางสาวอารีรัตน์  มาเอี่ยม
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
47)
นางนัฏชกร  สุวรรณสถิตย์
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
48)
นายธนภณ  ควรพูลผล
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
49)
นางสาวพรเพ็ญ  ครามทรรศนีย์
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
50)
นายอุชุเกติ์  เตชฤทธิพิทักษ์
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
51)
นายจิรภักดิ์  แย้มภักดิ์
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน