ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
คณะแพทย์ที่ปรึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการแพทย์ประกันชีวิต
  1. ส่งเสริมวิชาการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต
  2. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแพทย์ต่อสมาคมฯ
  3. ประสานสัมพันธ์กับองค์กรแพทย์อื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
  4. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือการแพทย์ในธุรกิจประกันชีวิต
  5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้มีการมอบหมาย
คุณสมบัติอนุกรรมการ

คณะแพทย์ที่ปรึกษาควรเป็นแพทย์ที่ปรึกษาของบริษัท

1)
นายสุทธิ  รจิตรังสรรค์
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
2)
นายนพพล  เบี้ยวไข่มุข
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กรรมการประจำคณะ
3)
นพ.ธรธเนศ  อายานะ
ไม่ระบุ ที่ปรึกษาคณะแพทย์ฯ
4)
นพ.สมชาย  อัครวิเนค
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาคณะแพทย์ฯ
5)
นพ.ประมุกข์  ทรงจักรแก้ว
บริษัท เอไอเอ จำกัด ประธานคณะแพทย์ฯ
6)
พญ.ภาวิฉัตต์  ประเสิรฐสิทธิ์
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะแพทย์ฯ
7)
ร.อ.นพ.วุฒิวงศ์  สมบุญเรืองศรี
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะแพทย์ฯ
8)
พญ.วาสนา  ลือประสิทธิ์สกุล
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการคณะแพทย์ฯ
9)
นพ.คงศักดิ์  เตชะวิบูลย์ผล
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการคณะแพทย์ฯ
10)
นายมารค์  สุนทรเกศ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นพ.อธิป  กมลเสรีรัตน์
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการคณะแพทย์ฯ
12)
พญ.รวมพร  ชดช้อย
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการคณะแพทย์ฯ
13)
นพ.สุพจน์  หาญนิรัญกูร
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการคณะแพทย์ฯ
14)
ศ.นพ. ทวี  บุญโชติ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการคณะแพทย์ฯ
15)
นพ.ฉัตรชัย  อังสุโรจน์
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการคณะแพทย์ฯ
16)
พล.ต.ท.นพ.สิทธิเดช  แสงศิรินาวิน
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการคณะแพทย์ฯ
17)
พญ.สุรีรัตน์  อัศวสุวรรณา
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการคณะแพทย์ฯ
18)
นพ.บุญมี  สุภัครพงษ์กุล
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการคณะแพทย์ฯ
19)
นพ.สุพร  พัชรตระกูล
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการคณะแพทย์ฯ
20)
พญ.พรทิพย์  วรรณวิมลสุข
บริษัท เอไอเอ จำกัด กรรมการคณะแพทย์ฯ
21)
พ.ต.อ.นพ.พัฒนา  กิจไกรลาศ
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการคณะแพทย์ฯ
22)
นายจรุง  เชื้อจินดา
สมาคมประกันชีวิตไทย ผู้ประสานงาน
23)
นายสุรศักดิ์  กลิ่นศรีสุข
สมาคมประกันชีวิตไทย ผู้ประสานงาน
24)
นางสาวปริญญา  สันติพงษ์
สมาคมประกันชีวิตไทย ผู้ประสานงาน