ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
กำกับธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และระเบียบปฎิบัติของบริษัทประกันชีวิต เพื่อนำเสนอแนวทางหรือรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม สอดคล้องต่อการปฎิบัติตามกฎหมาย 
  2. ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของธุรกิจประกันชีวิตให้มีความเป็นสากล พร้อมนำเสนอข้อปรับปรุงและแนวทางแก้ไขให้กับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินกิจการและการปฏิบัติงานของบริษัทประกันชีวิตเป็นไปตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”  
  3. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทประกันชีวิตและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และช่วยเผยแผ่ความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลธุรกิจประกันชีวิตให้บริษัทสมาชิกรับทราบอย่างทั่วถึง 
  4. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฎิบัติการเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
  5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติอนุกรรมการ

อนุกรรมการควรเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับธุรกิจ ของบริษัท

1)
นายสาระ  ล่ำซำ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
2)
นายกิตติ  ปิณฑวิรุจน์
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
3)
นายสุภิรัช  โพธิ์ถาวร
บริษัท เอไอเอ จำกัด ประธานคณะอนุกรรมการ
4)
นางเปี่ยมศิริ  ตันติ์สุวรรณา
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
5)
นางสวพร  สัตตบุศย์
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
6)
นางสาวสุภาภรณ์  ทิพย์ฝั้น
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
7)
นางสาวสมศรี  คูหาวันต์
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
8)
นางสาวสวรส  เวทางค์ยะมาตร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
9)
นางสาวอรกิตติ์  พานิชยานุสนธิ์
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
10)
นายชาติวรุตม์  เต็มพร้อม
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นางสาวจิรวรัตน์  พุทธรังษี
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
12)
นางสาวจำรัก  จันจินดา
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
13)
นายเอกราช  สมบูรณ์
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
14)
นางสาวมาลัย  วงศ์สัมพันธ์กุล
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
15)
นางสาวกนกพรรณ  คำทรัพย์
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
16)
นายนครินทร์  พึ่งหรรษพร
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
17)
นายฉัตรชัย  ศิริวรรณ
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
18)
นายเขมสิทธิ์  สุดเฉลียว
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
19)
นางสาวรัตติกาล  เสน่หา
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
20)
นายชิดพงศ์  นิรุชตพันธุ์
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
21)
นางสาวนิธินาถ  กระแสร์สุข
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
22)
นางสาวกาญจนา   จิระสถิตย์
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
23)
นายศักดิ์กานต์  ลิขิตวรนิตย์
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
24)
นางสาวพนิดา  อากาศอำนวย
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
25)
นางสาวชลธิชา  อารยเมธีกุล
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
26)
นางเปี่ยมศิริ  ตันติ์สุวรรณา
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
27)
นายสานิตย์  สนิทนาน
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
28)
นางสาวปรียารัตน์  วีระอนันตวัฒน์
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
29)
นางสาวอ้อมทิพย์  ว่องไว
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
30)
นายชนะสิทธิ์  งามวงษ์
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
31)
นายพรชัย  บุญจรูญศิลป์
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
32)
นายนิติ  ศิริจิตร
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
33)
นางณัตติพา   มาลยเวช
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
34)
นางสาวเจนจิรา  กระจัด
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
35)
นางสาวหทัย  แก้วพิทักษ์
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
36)
นางสาวจุฑามาศ  สุทธิศิริกุล
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
37)
นายพิสุทธิ์  นวลศรีทอง
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
38)
นายฉัตรชัย  ชูพงศ์
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
39)
นางสาวกนกวรรณ   เทอดเกียรติ
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
40)
นางสาวสุชาดา  เริ่มยินดี
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
41)
นายนพดล  กรุยแดง
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
42)
นายวิชิต  ธนกิจสุนทร
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
43)
นายสิงหพล  พลสิงห์
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
44)
นายฉัตรชัย  ศิริวรรณ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
45)
นายจิรศักดิ์  กีรติไพบูลย์
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
46)
นางสาววรรณลี  โอฬารริกสุภัค
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
47)
นางบุญกาญจน์  รัตนาวิบูลย์
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
48)
นางสาวจิราภรณ์  นาคประกอบ
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน