ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
กำกับธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และระเบียบปฎิบัติของบริษัทประกันชีวิต เพื่อนำเสนอแนวทางหรือรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม สอดคล้องต่อการปฎิบัติตามกฎหมาย 
  2. ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของธุรกิจประกันชีวิตให้มีความเป็นสากล พร้อมนำเสนอข้อปรับปรุงและแนวทางแก้ไขให้กับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินกิจการและการปฏิบัติงานของบริษัทประกันชีวิตเป็นไปตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”  
  3. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทประกันชีวิตและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และช่วยเผยแผ่ความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลธุรกิจประกันชีวิตให้บริษัทสมาชิกรับทราบอย่างทั่วถึง 
  4. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฎิบัติการเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
  5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติอนุกรรมการ

อนุกรรมการควรเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับธุรกิจ ของบริษัท

1)
นางสาวรุ่งนภา  รอดเที่ยง
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
2)
นายสาระ  ล่ำซำ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
3)
นายเสถียร  เลี้ยววาริณ
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
4)
นายรังสิมันต์  เมฆาสุวรรณดำรง
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธานคณะอนุกรรมการ
5)
นายเกศพงศ์  นาทะสิืริ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
6)
นายโชติวิทย์  วงศ์กิตติชวลิต
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
7)
นายเกริกเกียรติ  เหลือยะสิทธิ์
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
8)
นางสาวสุชีลา  ดอนสกุล
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
9)
นางสาวอรุณศรี  จันทร์สุขศรี
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
10)
นางสาวกมลวรรณ  อิ่มฤทัยเจริญโชค
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นางสาวสุนิสา  ดีสุวรรณ
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
12)
นายอากิระ  โยชิกาวา
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
13)
นางสาวกิติรัตน์  ฆารประเดิม
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
14)
นายเฉลิมเกรียรติ  ธีระกุลพิศุทธิ์
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
15)
นายชาญเดช  เดชคง
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
16)
นายธนวิช  เหมวงษา
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
17)
นายถาวร  มาสุวรรณตระกูล
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
18)
นายคณา  คณีกุล
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
19)
นายศักดิ์กานต์  ลิขิตวรนิตย์
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
20)
นางสาวพนิดา  อากาศอำนวย
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
21)
นางสาวชลธิชา  อารยเมธีกุล
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
22)
นางเปี่ยมศิริ  ตันติ์สุวรรณา
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
23)
นายสานิตย์  สนิทนาน
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
24)
นางสาวปรียารัตน์  วีระอนันตวัฒน์
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
25)
นางสาวอ้อมทิพย์  ว่องไว
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
26)
นายชนะสิทธิ์  งามวงษ์
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
27)
นายพรชัย  บุญจรูญศิลป์
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
28)
นายนิติ  ศิริจิตร
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
29)
นางณัตติพา   มาลยเวช
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
30)
นางสาวเจนจิรา  กระจัด
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
31)
นางสาวหทัย  แก้วพิทักษ์
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
32)
นางสาวจุฑามาศ  สุทธิศิริกุล
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
33)
นายพิสุทธิ์  นวลศรีทอง
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
34)
นายฉัตรชัย  ชูพงศ์
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
35)
นางสาวกนกวรรณ   เทอดเกียรติ
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
36)
นางสาวสุชาดา  เริ่มยินดี
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
37)
นายนพดล  กรุยแดง
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
38)
นายวิชิต  ธนกิจสุนทร
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
39)
นายสิงหพล  พลสิงห์
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
40)
นายฉัตรชัย  ศิริวรรณ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
41)
นายจิรศักดิ์  กีรติไพบูลย์
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
42)
นางสาววรรณลี  โอฬารริกสุภัค
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
43)
นางบุญกาญจน์  รัตนาวิบูลย์
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
44)
นางสาวจิราภรณ์  นาคประกอบ
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน