ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
การบริหารจัดการความเสี่ยง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) และความเสี่ยงด้านอื่นๆที่จำเป็น
  2. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาส่งเสริมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เจริญก้าวหน้าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
  3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีการอบรมสัมมนาทางวิชาการแก่พนักงานบริษัทประกันชีวิต และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
  5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้มีการมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารสมาคมหรือคณะกรรมการสมาคม
คุณสมบัติอนุกรรมการ

อนุกรรมการควรเป็นเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท เพื่อที่จะได้มีอำนาจในการตัดสินใจในการนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสมาคมและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

1)
นายกิตติ  ปิณฑวิรุจน์
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
2)
ดร.พงศธร  อิงโพธิ์ชัย
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานคณะอนุกรรมการ
3)
นางผุสดิพร  ตั้งตรงจิตร
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
4)
นายธีรวัฒน์  ปินตา
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
5)
นางสาววริรทร์พร   ไมตรีจิรโชติ
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
6)
นางศศิธร  ฐิติผกายแก้ว
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
7)
นายประธาน  ขจิตวิวัฒน์
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
8)
นายดานาซาร์  แรมจิต
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
9)
นายคีย์  ซุง ไท
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
10)
นางสาวดวงกมล  แก้ววิชิต
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นางสาวศุภานน  บันไดเพชร
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
12)
นางสาวภัทร์ลดา  เยาว์ตาทราย
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
13)
นายกมลสันต์  อนุวุฒินาวิน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
14)
นายมงคล  จิรภาคย์กุล
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
15)
นายวาสนา  เกิดทรัพย์
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
16)
นางปุณณภา  สวนเศรษฐ
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
17)
นางสาววรรณพร  อุประ
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
18)
นางสาวนวรัตน์  ธนโชคสว่าง
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
19)
นายณัฐพล  แสงวนางค์กูล
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
20)
คุณประชัย  โกมลพันธ์พร
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
21)
นางสาวอณงภา  ปายะนันทน์
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
22)
นายธนภณ  ควรพูลผล
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
23)
นางสาวกมลพรรณ  สิทธิเสรีวงษ์
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
24)
นายพีรพงษ์  จิตจาตุรันต์
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
25)
นายมเหศวร  นิธิกุลโชติรัตน์
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
26)
นางสาวมณีรัตน์  เอี่ยมโสภณา
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
27)
นางสาวรสสุคนธ์  กลิ่นอำไพ
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
28)
นางกุลธิดา  นาคแจ้ง
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
29)
นายณัฐพล  จันทรสุข
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
30)
นางสุรีย์รัตน์  หาญกุลพงษ์
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
31)
นางณัตติพา  มาลยเวช
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
32)
ดร. สุธี  โมกขะเวส
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
33)
นายธนาวุธ  ชูจันทร์
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
34)
MrRick  Cheung
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
35)
นายสุรสิทธิ์  อิ่มผล
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
36)
นายอินถ์ทัชฐะ  ใจภูมิคำเขียว
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
37)
นายอมรินทร์  โพธิ์เย็น
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
38)
นางสาวอุนนดา  สามัตถิยดีกุล
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
39)
นายฐิติ  ตั้งปณิธานสุข
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
40)
นางสาวจิรภา  อรรคนิตย์
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
41)
นายนพดล  กรุยแดง
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
42)
นายทวีป  รุจิโรจน์จินดา
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
43)
นายธวัช  จิตรไกรสร
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
44)
นางสาวภาสวรรณ  พิณทอง
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
45)
นางบุญกาญจน์  รัตนาวิบูลย์
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
46)
นางสาวจิราภรณ์  นาคประกอบ
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน