ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
การตลาดแบบตรง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำเสนอแนวทางใหม่ๆพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคของการตลาดระบบขายตรง (Direct Marketing)
  2. ส่งเสริมและพัฒนาระดับความรู้ความสามารถของพนักงานการตลาดระบบขายตรง (Direct Marketing) ในเรื่องต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันชีวิต วิธีการเสนอขายผ่านรูปแบบการตลาดระบบขายตรง และการจูงใจลูกค้า เป็นต้น
  3. พัฒนารูปแบบช่องทางการขายของการตลาดระบบขายตรง (Direct Marketing) ให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรง
  4. ให้คำแนะนำและอบรมการใช้ประโยชน์จากการตลาดแบบตรง เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจประกันชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance)
  5. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฎิบัติการเพื่อทำหน้าที่และดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการตลาดระบบขายตรง (Direct Marketing)
  6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติอนุกรรมการ

อนุกรรมการควรเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดระบบขายตรง (Direct Marketing) ของบริษัท

1)
นายสาระ  ล่ำซำ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
2)
นางเยาวภา  อุกฤษฎชน
บริษัท เอไอเอ จำกัด ประธานคณะอนุกรรมการ
3)
นายชยา  ควรคิด
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
4)
นางสาวอัญชลี  สมพูลสวัสดี
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
5)
นางสาวศุภรัตน์  ธีรพัฒนไพโรจน์
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
6)
นางพิมลพรรณ  พัชรพงษ์พร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
7)
นางสาวอมลินี  อวยพร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
8)
นางวาณี  ดวงชโลมนิล
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
9)
นางสาวประภัสสร  เรืองวณิชกิจ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
10)
นางสาวณัฐกมล  ศานติมงคลวิทย์
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นางบุญศิริ  ข่ายม่าน
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
12)
นายสุธี  กุลพัฒน์กลิ่นจำปา
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
13)
นางสาวมณีรัตน์  เอี่ยมโสภณา
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
14)
นางยุวดี  งานทวีกิจ
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
15)
นายกรณ์วรัญญ์  ชุ่มหมื่นไวย์
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
16)
นายชาญวิทย์  วรอาคาร
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
17)
นายสมนึก  แจ้งแจ่มจิตต์
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
18)
นางสาวชัชฎาภรณ์  แดงหนองหิน
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
19)
นางสาวลัดดา  วราเศรษฐ์
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
20)
นางสาววันวิสาข์  วิจิตรสกุลรัตน์
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
21)
นายณัฎฐ์  พูศักดิ์ศรีกิจ
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
22)
นายช.นนทร์  เพ็ชญไพศิษฏ์
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
23)
นางสาวอัญชลี  วัดแย้ม
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
24)
นายไพทูรย์  ไกรอมร
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
25)
นายภวชร  ศรีกาญจนา
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
26)
คุณชีวินา  เพ็ชรถนอม
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
27)
นางสาวมาลินี  ชาติขุนพล
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
28)
นางสาวสายพิณ  กิจสุบรรณ
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
29)
นางสาวกนกวรรณ  นกวิเชียร
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
30)
นางสาวจุฑามาศ  สุทธิศิริกุล
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
31)
นางธีรดา  กำเนิดเหมาะ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
32)
นางสาวเพชรรัตน์  วาณิชยชาติ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
33)
นางสาวปัทมาภรณ์  มุสิกชาต
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
34)
นางสาวชัชพัชม์  ขำสม
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
35)
นายเอื้ออังกูร  วิชยามณีรัตน์
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
36)
นายนพสิทธิ์  กมลพรไพศาล
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
37)
นางสาวอรนาฏ  นชะพงษ์
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
38)
นายสิทธิศักดิ์  คูหาวิไล
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
39)
นางสาวณวดี  เรืองรัตนเมธี
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
40)
นางนัฏชกร  สุวรรณสถิตย์
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
41)
นางสาวนวีนา  วรวินิต
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
42)
นางสาวพรรวี  ลิลา
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
43)
นายโยธิน  แตงระย้า
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
44)
นายกิตติพงศ์  เรืองณรงค์
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
45)
นายภุชงค์  ลีลาศรีไพศาล
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน