ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
สินไหมประกันชีวิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยและการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมประกันชีวิต
  2. แลกเปลี่ยนข้อสนเทศที่เกี่ยวกับสินไหมประกันชีวิต และโรงพยาบาล
  3. พิจารณาปรับปรุงแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมประกันชีวิต และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  4. ส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทสมาชิก เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีผู้เอาประกันชีวิตทำประกันภัยไว้กับหลายบริษัท และเหตุอันน่าสงสัยว่าจะมีการกระทำที่ไม่สุจริต
  5. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจ่ายสินไหมประกันชีวิต รวมทั้งจัดให้มีการอบรมสัมมนาทางวิชาการแก่พนักงานบริษัทประกันชีวิต และบุคคลอื่นๆ
  6. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับค่าสินไหมประกันชีวิต
  7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้มีการมอบหมาย
1)
นายอามัน  โชวลา
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
2)
นายยงยุทธ  ลิ้ม
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
3)
นายศิริวัฒน์  ศิริเกตุ
บริษัท เอไอเอ จำกัด ประธานคณะอนุกรรมการ
4)
นายอนุรัตน์  ประชุมรัตน์
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
5)
นางสาวมณียา  โสมะเกษตริน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
6)
นางสาวเพชรรัตน์  ประชุมรัตน์
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
7)
นางสาวศศิพัชญ์  ธำรงจิระพันธ์
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
8)
นายวิรัช  นวสิทธิกุล
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
9)
นายวริษฐ์  ทองบุญเกิด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
10)
นายสารัตถ์  แสงสุรัตน์
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นางสาวรุ่งทิพย์  ชาตาดี
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
12)
นางกุศลิน  ปรีรอด
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
13)
นางสาวปวารณา  อินทนนท์
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
14)
นางสุชญา  สุขนพกิจ
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
15)
นางสาวสุนทรี  เสร็จกิจ
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
16)
นายกฤษณ์จิรัสม์  จารุวาทีธนากรณ์
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
17)
นางสาวมนัสรา  วุฒิประสิทธิ์
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
18)
นายเจริญ  หล้าแหล่ง
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
19)
นายวรภาส  พงษ์ตัณฑกุล
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
20)
นางพัชรี  อายุวัฒนากุล
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
21)
นายศักดิ์สยาม  ขยันกิจ
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
22)
นางพัชรา  เกียรติทวีพงษ์
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
23)
นายจิรศักดิ์  บุญศิริ
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
24)
นายฉัตรชัย  รัตนนรเศรษฐ
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
25)
นางสาวพชรมน  กมลจารุพิศุทธิ์
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
26)
นางสุภาวัลย์  กรีบงการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
27)
นางสกุลรัตน์  บำเพ็ญผล
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
28)
นางวรรณนที  จันทรสนิท
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
29)
นางสาวสาครรัตน์  นิลสุวรรณ์
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
30)
นางภัชราวดี  สุขุมะ
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
31)
นายอดิศักดิ์  สุภารี
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
32)
นางรสเรน  พงศดีเลิศ
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
33)
นางสาวกัญญาณัฐ  วานุนาม
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
34)
นางสาวเพชรรัตน์  วาณิชยชาติ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
35)
นายธรรศอนณ  ภูมาศ
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
36)
นางนวพร  วงศ์มาลาวณิช
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
37)
นางสาวอัจฉรา  ว่องไวโรจน์
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
38)
นางดิลกา  เจษฏาวิริยะ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
39)
นางปณิธิ  ศรีภักดี
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
40)
นางสาวสุรางคณา  เดชะคุปต์
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
41)
นางสาวณวดี  เรืองรัตนเมธี
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
42)
นางดวงธิดา  ไข่รักษ์
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
43)
นางสาวพรพิไล  พัฒนานันท์
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
44)
นางลักษณา  ไวยทุ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
45)
นายสุรศักดิ์  กลิ่นศรีสุข
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
46)
นางสาวกาญจนา  ว่องไวกิตติสิน
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน