ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
ส่งเสริมคุณภาพตัวแทนและนายหน้า
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิต
  2. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาส่งเสริมตัวแทนประกันชีวิตให้มีคุณภาพไปสู่ระดับสากลและมีความเป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น
  3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศตัวแทนประกันชีวิตที่กระทำการไม่สุจริต (Black List) รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและนโยบายป้องกันบริษัทชักชวนตัวแทนประกันชีวิต หรือเจ้าหน้าที่ขยายงานจากบริษัทอื่นให้ย้ายงานอันจะเกิดเป็นผลเสียต่อธุรกิจประกันชีวิต
  4. เสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลความประพฤติของตัวแทนประกันชีวิตให้อยู่ในจรรยาบรรณของตัวแทน
  5. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เพื่อจัดให้มีการสอบขอรับใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขวิธีการจัดสอบดังกล่าว
  6. การจัดงานรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ TNQA (Thailand Nationnal Quality Awards)
  7. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมตัวแทนประกันชีวิต
  8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้มีการมอบหมาย
คุณสมบัติอนุกรรมการ

อนุกรรมการควรเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเต็มซึ่งควบคุมฝ่ายขาย

1)
นายสาระ  ล่ำซำ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
2)
นายบัณฑิต  เจียมอนุกูลกิจ
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
3)
นางวรรณา  อุทิศานนท์
บริษัท เอไอเอ จำกัด ประธานคณะอนุกรรมการ
4)
นายสารัช  รักษาพงศ์
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
5)
นายสามารถ  เอื้อกุลกาญจน์
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
6)
นางสาวกรรณิการ์  มัสชารี
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
7)
นายนภดล  วุทธานนท์
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
8)
นายกฤตพรต  กาญจโน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
9)
นางนพวรรณ  ไพบูลย์
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
10)
นายบดินทร์วัตติ์  ศิลปรัตน์
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นางสาวพิศมัย  บุญประทีป
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
12)
นางสาวดาวใจ  สุวรรณโกวิท
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
13)
นายวิทยา  ชื่นประภารัตน์
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
14)
นางสาวมณีรัตน์  เอี่ยมโสภณา
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
15)
นายศิลปชัย  ไกรสมศรี
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
16)
นางสาวรัชนี  เกียรติไกรภพ
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
17)
นางสุภดี  เพิ่มพูล
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
18)
นางนันทนา  คำแดง
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
19)
นางธนิดา  คงธนกำจร
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
20)
นางสาวกัญญ์ฐญาณ์  มหาทรัพย์ไพบูลย์
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
21)
นายสมชาย  หงสาภิวัฒน์
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
22)
นางสาวรานันท์  ช่วงฉ่ำ
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
23)
นางสมนึก  ศิลปกาลประดิษฐ์
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
24)
นางสมคิด  ชื่นชม
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
25)
นางสาวสุดามาศ  สุขเจริญ
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
26)
นางสาวภาวิณี  จันตรี
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
27)
นางสาวกรรณิการ์  มัสซารี
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
28)
นายอุทัย  กนกบุญการ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
29)
นายศรัณย์  สุวรรณศรี
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
30)
นางสาวสายพิณ  กิจสุบรรณ
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
31)
นายกู้เกียรติ  มรรคนุภาพ
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
32)
นางลักขณา  บุลสถาพร
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
33)
นางธีรดา  กำเนิดเหมาะ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
34)
นายชาญชัย  คล้ายสุขพงษ์
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
35)
นายวีระ  ต่อเจริญสุทธิผล
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
36)
นายเธียรชัย  พิพิธพงศ์สันต์
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
37)
นางสาวกัญญาภัค  อิศราธนากุล
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
38)
นางอิงอร  ตันตระกูล
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
39)
นายวิธี  เธียรวงศ์เสถียร
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
40)
นายรัชพนธ์  รังษีวงศ์
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
41)
นางสาวรัตร์ดา  ภูดินเจริญพร
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
42)
นายสุรเทพ  โลหิตกุล
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
43)
นางสาวณัฐภรณ์  เกษแก้ว
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
44)
นายโยธิน  แตงระย้า
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
45)
นางสาวชีวภาส  ทองปาน
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
46)
นางสาวสุภาภรณ์  ณัฐรัตน์สกุล
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน