ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
ลงทุน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของการปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต รวมทั้งติดตามเร่งรัดให้มีการแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ ดังกล่าว
  2. แลกเปลี่ยนข้อสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมั่นคงและได้รับผลตอบแทนสูงสุด ในการลงทุน
  3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน รวมทั้งจัดให้มีการอบรมสัมมนาทางวิชาการแก่พนักงานบริษัทประกันชีวิต และบุคคลอื่นๆ
  4. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการลงทุน
  5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้มีการมอบหมาย
คุณสมบัติอนุกรรมการ

อนุกรรมการควรเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนของบริษัท

1)
นางนุสรา  บัญญัติปิยพจน์
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
2)
นายอามัน  โชวลา
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
3)
นายสุขวัฒน์  ประเสริฐยิ่ง
บริษัท เอไอเอ จำกัด ประธานคณะอนุกรรมการ
4)
นางสาวสุวรรณ  อุดมเฉลิมเดช
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
5)
นางสาวเปรมปัญญภา  ปัญญาปวีร์
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
6)
นายยิ่งยง   เจียรวุฑฒิ
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
7)
นายรังสรรค์  โฆษิตศรีปัญญา
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
8)
นางสาวชลลดา  โสภณพนิช
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
9)
นายอรรณพ  อุดมพาณิชย์
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
10)
นายภัทรพล  พรินทร์
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นางมัทนีย์  นนทนาคชีวิน
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
12)
นายชานนท์  กสานติกุล
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
13)
นางสาวพลอยปภัส  พิพัฒน์กิติบดี
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
14)
นางสาวฐิติรัตน์  วิวัฒน์เกษมสุข
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
15)
นางสาวขวัญหทัย  โพธิพันธุ์
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
16)
นางสาวโสภิตา  แซ่ตัน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
17)
นายเชิดศักดิ์  สกุลทวีวัฒน์
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
18)
นายพีรพล  ประเสริฐศรี
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
19)
นายสุรชัย  แย้มชื่น
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
20)
นางสาวสาวิตตรี  วงศ์เงิน
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
21)
นายวินัย  มานะวิทยารักษ์
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
22)
นายสรังสี  ลิมปรังษี
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
23)
นางสาวฐานิฏา  ลีฬหวรรณ
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
24)
นางสาวดวงนภา  กาญจนวงศ์วุฒิ
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
25)
นางศิริจันทร์  พิพิทวิทยากุล
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
26)
นางสาวทิพา  ยศสมบัติ
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
27)
นางสาวรสสุคนธ์  กลิ่นอำไพ
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
28)
นายณัฐพัชร์  ฐิติสุวรรณกุล
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
29)
นางสาวเนตรชนก  เกิดโชคชัย
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
30)
นางพัชราภรณ์  เลาหทวีโชค
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
31)
นายเดโชพัฒน์  เจริญเกียรติบวร
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
32)
นายยุคล  แซ่โง้ว
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
33)
นายฐมพร  วงศ์ศิริเมธีกุล
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
34)
นายวสุ  สุทธิพงษ์ชัย
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
35)
นายกัมพล  ดีศรีศักดิ์
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
36)
นางสาวสุนิสา  บุญนุ่ม
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
37)
นายอภิมุข   ประภามนท์
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
38)
นายสุรจักษ์  โกฏิกุล
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
39)
นางสาววิมล  เตชะอุดมถาวร
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
40)
นายธัญญวิทย์  อุยางกูร
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
41)
นางชลากร  ตั้งจิตนบ
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
42)
นายศุภศิลป์  อินรอด
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
43)
นายมนศักดิ์  แซ่อึ้ง
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
44)
นางสาวพนากานต์  อิทธิกุล
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
45)
นางสาววัชรินทร์  ฤกษ์ศิริสุข
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
46)
นางสาวจิราภรณ์  นาคประกอบ
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน