ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
ระบบบัญชีและภาษี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ศึกษาวิเคราะห์นำเสนอแนวทาง พร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานการบัญชีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประมวลรัษฎากรโดยจัดทำความเห็นเสนอต่อภาครัฐเพื่อปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้มีความเป็นธรรมและทันสมัย สอดคล้องต่อการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการเตรียมความพร้อมในการนำไปใช้ปฏิบัติ
  2. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับระบบบัญชีและภาษีของธุรกิจประกันชีวิต
  3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้มีการมอบหมาย
คุณสมบัติอนุกรรมการ

อนุกรรมการควรเป็นระดับผู้บริหารฝ่ายบัญชีและภาษีของบริษัท

1)
นางนุสรา  บัญญัติปิยพจน์
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
2)
นายสุทธิ  รจิตรังสรรค์
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
3)
นางสิริลักษณ์  รัตนไชย
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธานคณะอนุกรรมการ
4)
นางสาวจารุวรรณ  ลิ้มคุณธรรมโม
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
5)
นางเพียงจิตร  เชิญศิริดำรงค์
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
6)
นายธานี  ทรงธนเจริญกิจ
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
7)
นางสาวกรองทอง  วัชรงามกุล
บริษัท เอไอเอ จำกัด รองประธานคณะอนุกรรมการ
8)
นายเฉลิมพร  เหลืองทิมากุล
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
9)
นางสาวพรประภา  โกมลสุทธิ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
10)
นางสาววารุณี  ฐิตะสัจจา
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นางสาวนภัสชล  มีสุนทร
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
12)
นางสาวจันทรา  ต่ออุดม
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
13)
นางสาวฐิติรัตน์  วิวัฒน์เกษมสุข
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
14)
นางสาวพลอยปภัส  พิพัฒน์กิติบดี
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
15)
นายสมศักดิ์  ธนไพศาลสกุล
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
16)
นางสาวนวพร  สุรพัฒนพงศ์
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
17)
นางทิพา  ยศสมบัติ
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
18)
นายไพโรจน์  ปัญญาสาร
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
19)
นางจริญญา  จันทนภาพ
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
20)
นางปวริศา  วุฒิพงศ์วิโรจน์
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
21)
นางสาวบุญลักษณ์  สุดประเสริฐ
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
22)
นางสาวเกษร  ไทยยิ่ง
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
23)
นายธานินทร์  กุลประเสริฐ
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
24)
นางสาวจารุณี  ชัยศุภกิจสินธ์
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
25)
นางสาวอัจฉรา  กุลรัตนรักษ์
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
26)
นางสาววัชรี  วรเนตรกุล
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
27)
นางสาวเพ็ญศรี  แซ่แต้
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
28)
นางสาวเพ็ญศรี  แซ่แต้
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
29)
นางดวงตะวัน  สุรบถโสภณ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
30)
นางสาวชนิตา  เงินลายลักษณ์
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
31)
นางสาวชนัญธร  อัศวภูบดี
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
32)
นางกอบกูล  แสงเรือง
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
33)
นายกัมพล  ดีศรีศักดิ์
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
34)
นางจันทร์เพ็ญ  โชติธนเกษม
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
35)
นางสาววัชรี  อัตต์ภานุพงศ์
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
36)
นางสาวอรไท  ปิ่นสุวรรณ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
37)
นางสาวจิณภัค  ต่อดำรงค์
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
38)
นายสมบูรณ์  เหล่าขจรเจริญกิจ
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
39)
นางสาวศิริลักษณ์  สายวิเชียร
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
40)
นางสาวรัชนีกร  รุ่งโรจน์ทวีรัตน์
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
41)
นางชุติมา  จันทรากุลศิริ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
42)
นายวิชัย  เลิศทนงศักดิ์
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
43)
นางสาวชวนพิศ  ตั้งมโนเพียรชัย
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
44)
นางสาววีรยา  ตวงตรีคูณ
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
45)
นางวรรณี  พงศ์กิจวรสิน
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
46)
นางสาวสิรินทร์  ธรรมอุปกรณ์
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
47)
นายบรรเจิด  ภาคาพันธุ์
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
48)
นางสาวนงนุช  ไทรฟัก
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
49)
ว่าที่ ร้อยตรีหญิงพิรดา  สุทธิเวชชะกร
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
50)
นางสาวอุมาพร  ศรีศุภผล
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
51)
นางสาวจุราวรรณ  สุทธิจันทร์
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
52)
นางสาวจิตติมา  ลิ้มคุณธรรมโม
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน