ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
พิจารณารับประกันภัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต
  2. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนามาตรฐานการพิจารณารับประกันภัยให้เจริญก้าวหน้าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
  3. แลกเปลี่ยนเอกสารข้อสนเทศเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัย และแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพ รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารับประกันชีวิตระหว่างบริษัทสมาชิก
  4. ปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันภัย ใบแถลงสุขภาพ ใบรายงานตรวจสุขภาพและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัย (ยกเว้นการประกันภัยกลุ่ม) ให้ทันกับเหตุการณ์
  5. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรับประกันภัย (ยกเว้นการประกันภัยกลุ่ม) รวมทั้งจัดให้มีการอบรมสัมมนาทางวิชาการแก่พนักงานบริษัทประกันชีวิต และบุคคลอื่นๆ
  6. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัย (ยกเว้นการประกันภัยกลุ่ม)
  7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้มีการมอบหมาย
คุณสมบัติอนุกรรมการ

อนุกรรมการควรเป็นผู้พิจารณารับประกันอาวุโสของบริษัท

1)
หม่อมหลวงจิรเศรษฐ  ศุขสวัสดิ์
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
2)
นายบัณฑิต  เจียมอนุกูลกิจ
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
3)
นายเวชศาสตร์  เรืองโสภิษฐ์
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธานคณะอนุกรรมการ
4)
นางโสมอุษา  ชิดชนกนารถ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
5)
นางสาวถิรญา  อัครลิขิต
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
6)
นางสาวตวงพร  เจิมจันทร์โสภณ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
7)
นายธัญญรัตน์  ศิลาลัย
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
8)
นางสาวนิธิมา  บัวเพ็ง
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
9)
นายสิทธิชัย  ถิ่นจอม
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
10)
นายชูชาติ  น้ำฟ้า
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นางสาวถิรญา  อัครลิขิต
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
12)
นางสาววราภรณ์  ประเสริฐทรง
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
13)
นางสาวจีราพร  อนันต์อภิรักษ์
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
14)
นางสาวนภาพรรณ  อินกันยา
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
15)
นางสิรินทรา  อนุเอกจิตร
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
16)
นางศิริรักษ์  ระดมกิจ
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
17)
นางสาวอรสุภา  ผดุงชีพ
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
18)
นางสาวสริฎา  ทองอยู่
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
19)
นางสาวธัญญรัตน์  ศิลาลัย
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
20)
นางสาวสายสมร  เตชะชาคริต
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
21)
นางสาวกนกวรรณ  เนียมปูน
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
22)
นางสาวณธษา  ตั้งรัตนมาลี
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
23)
นายสำราญ  ไชยสงค์
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
24)
นางสาวนิธินันท์  จันทรใบเล็ก
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
25)
นายอนุศิษฎ์  ธรรมาภิมุขกุล
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
26)
นางสาวสุภาพร  สตะ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
27)
นางวรนัณ  เพชรขัณฑ์
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
28)
นางวิภา  เตชะสถิระกุล
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
29)
นางสาวสุภาพร  กุลวโรตตมะ
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
30)
นางสาวช่ออัญชัญ  สุวรรณหงษ์
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
31)
นางสาววรกานต์  แสนคำ
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
32)
นางสาวจีราพร  อนันต์อภิรักษ์
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
33)
นางสาวเพชรรัตน์  วาณิชยชาติ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
34)
นางสาวกุลธิดา  กตัญญู
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
35)
นางสาวณิษา  ธานนนทเจริญ
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
36)
นายสุธีกานต์  ทาเนตร
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
37)
นางสมนึก  ยุกตจรงค์
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
38)
นางสาวภิญญุดา  ดอกไม้งาม
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
39)
นางสาวอาภาภรณ์  มลิวัลย์
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
40)
นางชลธิกาญจน์  รังสีสวัสดิ์
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
41)
นางสาวพิราภรณ์  เจนพิริยะสุนทร
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
42)
นางสาวนันทิยา  สุวรรณ
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
43)
นางสาวณวดี  เรืองรัตนเมธี
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
44)
นางวรรณภา  กระเป๋าทอง
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
45)
นายภาสกร  ไวยทุ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
46)
นายสุรศักดิ์  กลิ่นศรีสุข
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
47)
นางอำไพ  เชาวลิต
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน