ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
ฝึกอบรมและพัฒนาช่องทางการขาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เกี่ยวกับการปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบ คลังข้อสอบและวิธีการวัดผล
  2. จัดทำ ส่งเสริมการจัดทำ หนังสือ ตำรา คู่มือ และสื่อ ที่ช่วยพัฒนาความรู้แก่ตัวแทนประกันชีวิตและผู้บริหารงานขาย
  3. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการฝึกอบรมของวิทยากรผู้ฝึกอบรมของบริษัทสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ขยายงานจากบริษัทอื่นให้ย้ายงานอันจะเกิดเป็นผลเสียต่อธุรกิจประกันชีวิต
  4. พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมใหม่ ๆ โดยประสานงานร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบันด้านการฝึกอบรมประกันชีวิตทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
  5. แสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพตัวแทนประกันชีวิต
  6. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต
  7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้มีการมอบหมาย
คุณสมบัติอนุกรรมการ

อนุกรรมการควรเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของบริษัท

1)
นางสาวปรมาศิริ  มโนลม้าย
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
2)
นางแซลลี่ จอย  โอฮาร่า
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
3)
นายบุญชัย  สมบัติวัฒนา
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธานคณะอนุกรรมการ
4)
นายพิเชษฐ  เตชะคุปต์
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
5)
นางสาวกาญจนา  ถิรทิตสกุล
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
6)
นางสาวสุนิดา  พริบไหว
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
7)
นางสาวปรารถนา  ไชยนาพันธุ์
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
8)
นายกฤษณพงศ์  สาระมูล
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
9)
นายอนุสรณ์  สายอรุณ
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
10)
นายธนิสร  เอี่ยมงามทรัพย์
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นายวิทยา  ชื่นประภารัตน์
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
12)
นางสาวปรียารัตน์  วีระอนันตวัฒน์
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
13)
นางภควรรณ  เบ็ญจสมิตโยธิน
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
14)
นายสิริเดช  ปริวัตรพันธ์
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
15)
นางสาวชวณัส  แสงเพชร
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
16)
นายสุริยา  ชินวัฒน์
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
17)
นางสาวนภัสสรณ์  ฐิติโรจน์ภาคิน
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
18)
นางสาววัชรี  สุขเอียด
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
19)
นางไอลดา  สี่สุวรรณกุล
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
20)
นายสาธิต  บวรสันติสุทธิ์
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
21)
นายสุวิทย์  รักชูชื่น
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
22)
จสต.ประพล  ประเสริฐเมธ
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
23)
นายมนตรี  อยู่กลัด
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
24)
นางสาวณัฐกฤตา  คาดีวี
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
25)
นายพิทูร  นุ่มบุญนำ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
26)
นายณัฏฐวัฒน์  เจนวิริยะกุล
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
27)
นายรุจกร  สารพันธุ์
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
28)
นางสาวสุทธยา  สันติโชตินันท์
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
29)
นางสาวสายพิณ  กิจสุบรรณ
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
30)
นายกู้เกียรติ  มรรคนุภาพ
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
31)
นายอิสิวุฒิ  อ่อนละเอียด
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
32)
นายวิสธวัช  ถิรจันทรา
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
33)
นางธีรดา  กำเนิดเหมาะ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
34)
นายวีระชัย  เสถียรพิศาลกุล
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
35)
นายสุชาติ  นิลคำวงศ์
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
36)
นายประภาส  สินสุข
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
37)
นายพละชัย  ฟูเกียรติพงษ์
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
38)
นางสาวอัจฉรา  วิมุกตะกุล
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
39)
นายสมชาย  ไทยเจริญ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
40)
นายฐิติพงษ์  ขุนเณร
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
41)
นางรุ่งทิพย์  อัญชลีนุกุล
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
42)
นายอมร  ลี้ประกอบบุญ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
43)
นางไอลดา  สี่สุวรรณกุล
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
44)
นางสาววรรณา  คูคะตะฤกษ์
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน