ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการให้มีความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน และหน่วยงานต่าง ๆ
  2. เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของสมาคม และธุรกิจประกันชีวิตโดยผ่านสื่อมวลชน
  3. จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการประกันชีวิต
  4. ร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของสมาคมประกันชีวิตไทยและธุรกิจประกันชีวิต
  5. จัดให้มีการสัมภาษณ์นายกสมาคม กรรมการสมาคม ผู้อำนวยการสมาคม และหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมประกันชีวิตไทย ความรู้รวมทั้งความก้าวหน้าของธุรกิจประกันชีวิต
  6. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจการประกันชีวิต
  7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้มีการมอบหมาย
คุณสมบัติอนุกรรมการ

อนุกรรมการควรเป็นเจ้าหน้าที่ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท

1)
นางนุสรา  บัญญัติปิยพจน์
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
2)
นางภฤตยา  สัจจศิลา
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
3)
นายชูชาติ  ตรีรัถยานนท์
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธานคณะอนุกรรมการ
4)
นางพิตราภรณ์  บุณยรัตพันธุ์
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
5)
นางสาวดวงนภารัตน์  ศรีสุข
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
6)
นางสาวกาญจนา  อนันตสมบูรณ์
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
7)
นางสาวลัคนา  ทรัพย์ภิญโญ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
8)
นางสาวศศิภา  ชุณหสมบูรณ์
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
9)
นางสาวสุกัญญา  อิสรานุวัฒน์
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
10)
นางสาวกาญจนา  อนันตสมบูรณ์
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นางสาวจารุมา  จารุพงษ์ทวิช
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
12)
คุณใลลา  โต๊ะกีหมอลี
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
13)
นางสาวสุภารัตน์  จันทร์เกิด
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
14)
นางสาวนันทวรรณ  ราชประดิษฐ์
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
15)
นางสาวธันยนันท์  วงศ์วรากิตติ์
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
16)
คุณหงษ์นภา  อิสระพัฒนะพงษ์
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
17)
นางสาวโสภา  สถาพรชัยวัฒน์
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
18)
นางสาวธนิดา  ลิ้มโชสกุล
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
19)
นางสาวกัลย์ธิดา  ชาตินันทฤกษ์
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
20)
นายณฐนน  แก้วกมลพงศา
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
21)
นางสาวปรมาภรณ์  เตชะพันธ์
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
22)
นางสายสมร  เลิศคชลักษณ์
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
23)
นางสาวภาริสา  ฉายากุล
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
24)
นางสาวสิริพร  สุวิวัฒน์ธนกุล
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
25)
นางสาวช่อฟ้า  ยุกตะนันท์
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
26)
นางสาวชมจันทร์  ศุภจินดากรณ์
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
27)
นายรัชดา  พุ่มสุวรรณ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
28)
นางสาวศุลีพร  ยงวิทิตสถิต
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
29)
นายวรรธนะ  อินทนิล
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
30)
นางสาวอณิมา  ทัศจันทร์
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
31)
คุณอมรรัตน์  ชาญวิเศษ
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
32)
นางสาวอรนิตา  ศรีวิตานนท์
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
33)
นางสาวกนกวรรณ  นกวิเชียร
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
34)
นายชนาธิป  ปิดนุ้ย
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
35)
นางสาวอภิฤดี  คงคาทิพย์
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
36)
นายดำริห์  เวชชทนต์
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
37)
นายเพชร  มาโนช
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
38)
นายสิงหพล  พลสิงห์
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
39)
นางสาวปราย์ศุภณัฐ  วิไลธำรงกุล
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
40)
นางสาวรมิดา  เทียนทอง
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
41)
นางสาวชยมนต์  จิตเมตตา
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
42)
นางสาวนงลักษณ์  ชื่นภิรมย์
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
43)
นางสาวนฤมล  เจียรานุราช
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
44)
นางสาวดรุณี  วิโรจน์กิจไพบูลย์
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
45)
นางสาวปสันธนีย์  อินทร์เพ็ญ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
46)
นางสาววลี  อุ่นประเสริฐ
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
47)
นางพิมพ์นิภา  สุวรรณไตรย์
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน