ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
ประกันภัยกลุ่ม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับประกันภัยกลุ่ม
  2. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาส่งเสริมธุรกิจประกันภัยกลุ่มให้เจริญก้าวหน้าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
  3. แลกเปลี่ยนเอกสารข้อสนเทศ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างบริษัทสมาชิก
  4. ปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยกลุ่มให้ทันกับเหตุการณ์
  5. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรับประกันภัยกลุ่ม รวมทั้งจัดให้มีการอบรมสัมมนาทางวิชาการแก่พนักงานบริษัทประกันชีวิต และบุคคลอื่นๆ
  6. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการประกันภัยกลุ่ม
  7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้มีการมอบหมาย
คุณสมบัติอนุกรรมการ

ควรเป็นพนักงานของบริษัทสมาชิกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันภัยกลุ่มโดยตรง และเป็นพนักงานระดับหัวหน้า หรือรองหัวหน้างานขึ้นไป

1)
นายบัณฑิต  เจียมอนุกูลกิจ
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
2)
นางสาวปรมาศิริ  มโนลม้าย
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
3)
นางสาวประภัสสร  เรืองวณิชกิจ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธานคณะอนุกรรมการ
4)
นางสาวหนึ่งฤทัย  นิ่มจินดา
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
5)
นายณัฏฐ์  เจริญทรัพย์
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
6)
นายรุจวงศ์  ณ เชียงใหม่
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานและเลขานุการ
7)
นางปรางค์วลัย  เซี่ยงฉิน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
8)
นายไพโรจน์  ศรีอุทธวงศ์
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
9)
นางวาณี  ดวงชโลมนิล
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
10)
นางสาวบุญศิริ  ข่ายมาน
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นายฉันทิต  ชีพทรงสุข
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
12)
นายเฉลิมเกียรติ  ธีระกุลพิศุทธิ์
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
13)
นายชาญเดช  เดชคง
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
14)
นางสาวมณีรัตน์  เอี่ยมโสภณา
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
15)
นางทองคำ  จันทวี
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
16)
นางสาววิมลนัฐ  โพธิ์สัย
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
17)
นางอาธัญญา  ประสพเมต
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
18)
นางจรัสรักษ์  ทองอ่อน
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
19)
นางสาวกุลสิรี  มีสติ
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
20)
นางธนานุช  จันทรประทักษ์
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
21)
นายสุพัฒน์  ไกรลาศโอฬาร
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
22)
นายมงคล  กิจพนาพร
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
23)
นางสาวอัญชลี  ภูมิภัคเมธากุล
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
24)
นางสาวปูชิตา  เจริญมี
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
25)
นายวีระ  แพนนท์
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
26)
นางสุวิมล  พันธุ์สุริยานนท์
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
27)
นางสาวลักษณ์ชนก  อุดมวรรณนนท์
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
28)
นายอัมรินทร์  พุทธิบุญสวัสดิ์
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
29)
นางสาวกรรณิการ์  ไผ่พันธรักษ์
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
30)
นางสาวจิราภรณ์  กนิษฐรัต
บริษัท เอไอเอ จำกัด อนุกรรมการ
31)
นางสาวชวนพิศ  สกฤษยรรยงค์
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
32)
นางสาวจีราพร  อนันต์อภิรักษ์
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
33)
นายสิทธิชัย  สิทธิมาลิก
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
34)
นางสาวรุ่งกาญจ์น์  ทรดี
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
35)
นางสาวธมนวรรณ  ทองสอดแสง
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
36)
นางสาวทิพย์พรินทร์  จันติยะ
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
37)
นายธานี  คุมมณี
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
38)
นางสาวเรณู  เคลือบหิรัญ
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
39)
นางพิมพ์ชนก  จินาพงษ์ศิริ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
40)
นางสาวทัศนีย์  ทวีแก้วสวัสดิ์
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
41)
นางปียา  นันทยานุวัฒน์
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
42)
นางนัฏชกร    สุวรรณสถิตย์
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
43)
นางนัฏชกร  สุวรรณสถิตย์
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
44)
นายอภิชาติ  วงศ์วิเศษ
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
45)
นายอภิชาติ    วงศ์วิเศษ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
46)
นายสุรศักดิ์  กลิ่นศรีสุข
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
47)
นางสาวอำไพ  เชาวลิต
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน