ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
กฎหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประกันชีวิต
  2. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศต่างๆ กฎและระเบียบที่เกี่ยวกับการประกันภัย รวมทั้งจัดให้มีการอบรมสัมมนาทางวิชาการแก่พนักงานบริษัทประกันชีวิตและบุคคลอื่นๆ
  3. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือ คณะปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศต่างๆ กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
  4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้มีการมอบหมาย
คุณสมบัติอนุกรรมการ

อนุกรรมการควรเป็นนักกฎหมายระดับอาวุโส หรือค่อนข้างอาวุโสของบริษัท

1)
นายกิตติ  ปิณฑวิรุจน์
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
2)
นายสหพล  สังข์เมฆ
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการประจำคณะ
3)
นายสมมุติ  ลูกอินทร์
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธานคณะอนุกรรมการ
4)
นายวรพัฒน์  โอภาสเจริญกิจ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
5)
นายสุวิรัช  พงศ์เสาวภาคย์ 
บริษัท เอไอเอ จำกัด รองประธานคณะอนุกรรมการ
6)
เขมสิทธิ์  สุดเฉลียว
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
7)
นางสาวนริศรา  อุดมวงศ์
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานคณะอนุกรรมการ
8)
นางสาววัชรีวรรณ  ปภังกร
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
9)
นายอำพล  จามรโชติ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
10)
นายคมศร  ชลสุวรรณวัฒน์
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
11)
นายสุพรรณ  ศรุติกุล
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
12)
นางสาวจิตรลดา  สิระชาดาพงศ์
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
13)
นายศิริชัย  แก้วนิยมชัยศรี
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
14)
นายนครินทร์  พึ่งหรรษพร
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
15)
นางสาวสุพัตรา  ก้อนกั้น
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
16)
นายญาณสิทธิ์  สุทธหลวง
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
17)
นางสาวจินตนา  รัมมณีย์
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
18)
นายชัยสิทธิ์  ลีฬหะบำรุง
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
19)
นายเอกชัย  เกิดทิพย์
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
20)
นายสิริชัย  พรหมฤทธิ์
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อนุกรรมการ
21)
นายพิสุทธิ์  นวลศรีทอง
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
22)
นายสัมพันธ์  หนูเกลี้ยง
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
23)
นางสาวสุนทรี  สรรเพชุดากร
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
24)
นายศุภสิทธิ์  ศิริวงศ์
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
25)
นางสาวชมพู่  สิทธิไกรพงษ์
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
26)
นายปณิธาน  อ่อนเมือง
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
27)
นายชาติวรุตม์  เต็มพร้อม
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
28)
นางสาวธนิกา  ผดุงพัฒนพงศ์
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
29)
นายพัชรพงษ์  ธะนะปัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
30)
นายวิทย์  มาศฉมาดล
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
31)
นายปวรัช  วิสัยกุล
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
32)
นายชยะสิทธิ์  งามวงษ์
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
33)
นางอ้อมทิพย์  ว่องไว
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
34)
นางสาวจุฑามาศ  สุทธิศิริกุล
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
35)
นางสาวแพรวพรรณ  พรหมจิต
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
36)
นายธัญญะ  ซื่อวาจา
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
37)
นางสาวภัทรา  นิลละออ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
38)
นายวัลลภ  ศิริภิรมย์
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
39)
นายสุนทร  จิณห์วรากุล
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
40)
นายฬียฤทธิ์  ศิริม่วง
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
41)
นายศุภชัย  ประทุมทอง
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
42)
นายพิเชฐ  เชาวน์ศิริ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
43)
นางสาวจิระวรรณ  ไชยพงศ์ผาติ
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
44)
นางสาวพนิดา  อากาศอำนวย
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
45)
นายโดม  ตรีโชติ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
46)
นายสุรศักดิ์  กลิ่นศรีสุข
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน
47)
นายวรพล  ชุ่มชวย
สมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการและผู้ประสานงาน