ปช.1-2 รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ มกราคม - พฤษภาคม 2561 NEW BUSINESS REPORT JANUARY - MAY  2018
 
1 AIA AIA Co., Ltd. เอไอเอ จำกัด
2 ALife Advance Life Assurance Public Co., Ltd. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
3 AZAY Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4 BLA Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
5 BUILife BUI Life Insurance Public Co.,Ltd. บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
6 CHUBB CHUBB Life Assurance Public Co.,Ltd ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
7 DLA Dhipaya Life Assurance Public Co., Ltd. ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
8 FWD FWD Life Insurance Public Co., Ltd. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
9 GT Generali Life Assurance (Thailand) Public Co., Ltd. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
10 KTAL Krungthai AXA Life Insurance Public Co., Ltd. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
11 MBK Life MBK Life Assurance Public Co., Ltd. เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
12 MIT Manulife Insurance (Thailand) Public Co., Ltd. แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
13 MTL Muang Thai Life Assurance Public Co., Ltd. เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
14 OLIC Ocean Life Insurance Public Co., Ltd. ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
15 PLA Phillip Life Assurance Co.,Ltd ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
16 PLT Prudential Life Assurance (Thailand) Public Co., Ltd. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
17 SAHA Union Life Insurance Public Co., Ltd. สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
18 SCBLife SCB Life Assurance Public Co., Ltd. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
19 SELIC Southeast Life Insurance Public Co., Ltd. อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
20 TLI Thai Life Insurance Public Co.,Ltd. ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
21 TMLTH Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
22 TSLI Thai Samsung Life Insurance Public Co., Ltd. ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สมาคมประกันชีวิตไทย The Thai Life Assurance Association (TLAA), E-mail : tlaa@tlaa.org
วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 Nov, 05 2018

TABLE 1 เบี้ยประกันภัย พฤษภาคม  2561    PREMIUM MAY  2018
Unit : Million Baht
รายการ เบี้ยประกันภัยปีแรก First Year Premium เบี้ยประกันภัยปีต่อไป Renewal Premium เบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียว Single Premium เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium Grand Total Share
Ordinary Industrial Group PA Total Ordinary Industrial Group PA Total Ordinary Group Total Ordinary Industrial Group PA
1 AIA 1,367.8 0 217.5 368.8 1,954.1 7,710.4 0 363.0 0 8,073.5 439.6 395.4 834.9 9,517.8 0 975.9 368.8 10,862.5 22.8
2 TLI 1,176.8 4.8 15.6 30.1 1,227.3 4,363.4 70.3 206.4 0.0 4,640.2 419.3 426.9 846.1 5,959.4 75.2 648.9 30.1 6,713.6 14.1
3 MTL 844.9 0.7 18.3 26.4 890.3 5,226.1 1.2 188.0 0 5,415.4 462.0 438.8 900.8 6,533.0 1.9 645.2 26.4 7,206.5 15.1
4 KTAL 707.5 0 98.2 2.9 808.6 3,905.0 0 12.8 0 3,917.8 829.0 305.0 1,134.0 5,441.5 0 416.0 2.9 5,860.4 12.3
5 FWD 432.9 0 30.2 6.3 469.3 1,211.8 0 65.2 0 1,277.0 51.1 177.4 228.5 1,695.8 0 272.8 6.3 1,974.9 4.1
6 BLA 424.6 0 20.7 3.3 448.5 1,594.4 0 77.8 0 1,672.1 95.7 125.4 221.1 2,114.7 0 223.9 3.3 2,341.8 4.9
7 AZAY 302.7 0 71.7 15.8 390.2 1,794.8 0 142.9 0 1,937.7 12.9 80.1 93.0 2,110.4 0 294.7 15.8 2,420.9 5.1
8 SCBLife 382.3 0 0 5.4 387.7 2,730.8 26.6 3.7 0.2 2,761.3 40.5 297.7 338.2 3,153.6 26.6 301.5 5.6 3,487.2 7.3
9 PLT 253.8 0 3.2 1.9 259.0 816.8 0 7.5 0 824.3 494.0 448.7 942.7 1,564.6 0 459.5 1.9 2,026.0 4.2
10 OLIC 87.9 38.5 65.6 10.1 202.1 369.6 374.4 39.3 0 783.2 0.4 21.8 22.2 457.9 412.9 126.7 10.1 1,007.5 2.1
11 CHUBB 36.8 0 63.6 2.5 102.8 132.6 0 82.2 0 214.8 0 85.0 85.0 169.4 0 230.7 2.5 402.6 0.8
12 TMLTH 68.0 0 10.7 1.7 80.4 265.8 0 26.9 3.1 295.7 3.9 1.1 5.0 337.6 0 38.7 4.7 381.0 0.8
13 TSLI 67.0 0 0.2 2.4 69.6 202.6 0 3.1 0 205.7 1.2 0 1.2 270.9 0 3.3 2.4 276.6 0.6
14 MBK Life 0.2 0 49.5 1.2 50.9 17.9 0 -3.5 -0.1 14.3 1.1 10.4 11.6 19.2 0 56.4 1.1 76.7 0.2
15 SELIC 24.9 0 11.2 4.0 40.2 223.1 0.1 28.6 0 251.8 435.1 235.5 670.7 683.1 0.1 275.4 4.0 962.6 2.0
16 GT 13.7 0 14.0 1.0 28.6 116.9 -0.1 62.5 0.7 180.0 166.4 259.6 426.0 297.0 -0.1 336.0 1.7 634.6 1.3
17 PLA 24.6 0 0.3 1.3 26.2 63.5 0.0 0.1 0 63.6 2.4 0.4 2.8 90.4 0 0.8 1.3 92.6 0.2
18 SAHA 6.2 0.0 10.7 8.2 25.1 6.0 1.0 3.8 0 10.8 3.7 20.0 23.8 15.9 1.0 34.6 8.2 59.7 0.1
19 ALife 24.4 0 0.0 0.0 24.4 82.8 0 0.1 0.3 83.2 68.5 0 68.5 175.7 0 0.1 0.3 176.1 0.4
20 DLA 2.5 0 1.1 0.1 3.8 89.9 0 0.4 0 90.3 84.7 516.8 601.5 177.2 0 518.3 0.1 695.5 1.5
21 MIT -0.2 0 0 0.5 0.2 27.3 0.0 0 0 27.3 0 0 0 27.1 0 0 0.5 27.6 0.1
22 BUILife 0.0 0 0 0 0.0 0.4 0 -0.0 0 0.4 0 0 0 0.5 0 0 0 0.4 0

TABLE 2 เบี้ยประกันภัย มกราคม - พฤษภาคม  2561    PREMIUM JANUARY - MAY  2018
Unit : Million Baht
รายการ เบี้ยประกันภัยปีแรก First Year Premium เบี้ยประกันภัยปีต่อไป Renewal Premium เบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียว Single Premium เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium Grand Total Share
Ordinary Industrial Group PA Total Ordinary Industrial Group PA Total Ordinary Group Total Ordinary Industrial Group PA
1 AIA 5,572.4 0 769.2 1,507.2 7,848.9 37,246.4 0 1,437.5 0 38,683.8 1,453.0 1,982.3 3,435.3 44,271.8 0.0 4,189.0 1,507.2 49,968.0 19.6
2 TLI 5,874.2 21.7 192.9 145.9 6,234.8 21,555.7 343.7 1,170.9 -0.1 23,070.2 1,265.2 1,996.3 3,261.5 28,695.1 365.4 3,360.1 145.9 32,566.6 12.7
3 KTAL 4,087.3 0 854.2 12.2 4,953.7 18,483.8 0 478.9 0 18,962.7 6,983.2 1,277.7 8,260.9 29,554.3 0.0 2,610.8 12.2 32,177.3 12.6
4 MTL 3,842.4 3.4 327.2 124.8 4,297.7 30,967.7 6.0 1,245.5 0 32,219.2 1,729.5 1,807.5 3,537.0 36,539.5 9.4 3,380.2 124.8 40,054.0 15.7
5 BLA 3,051.6 0 334.6 16.4 3,402.6 13,321.6 0 692.2 0 14,013.8 255.7 635.2 890.9 16,628.9 0.0 1,662.0 16.4 18,307.3 7.2
6 FWD 2,305.3 0 247.0 25.3 2,577.6 6,433.9 0 613.6 0 7,047.5 427.9 816.4 1,244.2 9,167.1 0.0 1,676.9 25.3 10,869.3 4.3
7 SCBLife 2,530.4 0 0 23.8 2,554.2 17,120.1 137.0 51.3 1.0 17,309.4 495.7 1,146.4 1,642.1 20,146.2 137.0 1,197.6 24.8 21,505.7 8.4
8 AZAY 1,466.5 0 442.0 84.3 1,992.8 8,879.9 0 1,668.3 0 10,548.3 23.9 365.1 389.0 10,370.4 0.0 2,475.4 84.3 12,930.0 5.1
9 PLT 1,382.5 0 6.7 9.8 1,399.0 4,992.5 0 64.9 0 5,057.4 2,415.1 2,160.9 4,576.0 8,790.1 0.0 2,232.4 9.8 11,032.4 4.3
10 OLIC 502.2 227.2 272.5 57.6 1,059.5 1,878.6 1,974.8 356.2 0 4,209.7 1.5 119.7 121.1 2,382.3 2,202.0 748.4 57.6 5,390.3 2.1
11 GT 457.8 0 224.0 5.8 687.7 656.3 -0.2 978.9 2.1 1,637.2 660.2 1,187.0 1,847.2 1,774.4 -0.2 2,389.9 8.0 4,172.1 1.6
12 CHUBB 155.3 0 311.2 12.5 479.0 606.6 0 444.9 0 1,051.6 0 315.3 315.3 761.9 0.0 1,071.4 12.5 1,845.8 0.7
13 TMLTH 333.6 0 88.0 14.5 436.1 1,203.7 0 477.2 15.6 1,696.5 15.4 4.0 19.4 1,552.7 0.0 569.2 30.1 2,152.0 0.8
14 TSLI 341.0 0 1.3 11.9 354.1 892.2 0 61.4 0 953.6 17.7 0.3 18.0 1,250.9 0.0 63.0 11.9 1,325.8 0.5
15 MBK Life 2.2 0 346.5 4.8 353.6 100.9 0 29.5 7.6 137.9 31.2 58.8 89.9 134.2 0.0 434.8 12.4 581.4 0.2
16 SELIC 119.8 0 58.6 18.4 196.8 3,720.3 0.4 304.1 0 4,024.8 1,141.9 945.3 2,087.2 4,981.9 0.4 1,308.1 18.4 6,308.8 2.5
17 PLA 101.9 0 7.0 4.6 113.5 296.8 0.2 4.0 0 301.0 15.0 2.2 17.2 413.7 0.2 13.2 4.6 431.7 0.2
18 ALife 94.5 0 8.5 0.4 103.4 254.5 0 12.7 4.3 271.5 190.5 0 190.5 539.5 0.0 21.2 4.7 565.4 0.2
19 SAHA 30.2 0.1 41.9 23.8 96.1 32.9 5.1 35.9 0 73.9 17.0 80.3 97.4 80.2 5.3 158.1 23.8 267.4 0.1
20 DLA 7.6 0 28.6 0.1 36.2 260.8 0 53.1 0 313.9 415.3 2,193.5 2,608.8 683.6 0.0 2,275.2 0.1 2,958.9 1.2
21 MIT 3.7 0 0 1.6 5.2 129.5 0.0 0 0 129.6 0 0 0.0 133.2 0.0 0.0 1.6 134.8 0.1
22 BUILife 0.1 0 0 0 0.1 1.8 0 28.6 0.0 30.4 0 0 0.0 1.9 0.0 28.6 0.0 30.5 0.0

TABLE 3 เบี้ยประกันภัย สามัญ อุตสาหกรรม กลุ่ม และ พีเอ มกราคม - พฤษภาคม  2560-2561  ORDINARY, INDUSTRIAL, GROUP & PA PREMIUM JANUARY - MAY  2017-2018
Unit : Million Baht
รายการ First Year Premium %+(-) Renewal Premium % Renewal Single Premium %+(-) Total Premium %+(-)
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 AIA 7,848.9 7,518.8 4 4 38,683.8 37,152.4 87 86 3,435.3 2,604.2 32 7 49,968.0 47,275.4 6 4
2 TLI 6,234.8 5,535.6 13 2 23,070.2 22,755.8 82 83 3,261.5 2,863.5 14 16 32,566.6 31,154.9 5 4
3 KTAL 4,953.7 5,716.4 -13 -9 18,962.7 19,504.5 75 83 8,260.9 1,604.4 415 147 32,177.3 26,825.3 20 11
4 MTL 4,297.7 7,260.5 -41 -30 32,219.2 31,011.4 84 84 3,537.0 4,249.3 -17 -0 40,054.0 42,521.2 -6 3
5 BLA 3,402.6 2,421.2 41 1 14,013.8 13,931.8 86 83 890.9 1,226.4 -27 11 18,307.3 17,579.3 4 -2
6 FWD 2,577.6 2,267.6 14 -5 7,047.5 5,512.6 91 81 1,244.2 771.9 61 35 10,869.3 8,552.1 27 16
7 SCBLife 2,554.2 2,302.5 11 -45 17,309.4 17,482.7 87 83 1,642.1 1,334.0 23 -28 21,505.7 21,119.2 2 -8
8 AZAY 1,992.8 2,039.6 -2 -18 10,548.3 10,108.6 87 88 389.0 278.1 40 -19 12,930.0 12,426.3 4 5
9 PLT 1,399.0 1,285.5 9 -17 5,057.4 4,715.8 84 80 4,576.0 1,804.1 154 21 11,032.4 7,805.4 41 5
10 OLIC 1,059.5 838.2 26 16 4,209.7 4,133.0 85 82 121.1 58.7 106 -25 5,390.3 5,029.9 7 -2
11 GT 687.7 476.2 44 -9 1,637.2 1,590.4 79 86 1,847.2 1,591.3 16 211 4,172.1 3,657.9 14 55
12 CHUBB 479.0 369.8 30 -2 1,051.6 926.7 81 80 315.3 199.1 58 3 1,845.8 1,495.6 23 11
13 TMLTH 436.1 501.1 -13 4 1,696.5 1,624.9 80 88 19.4 0.7 2,817 -98 2,152.0 2,126.7 1 14
14 TSLI 354.1 361.7 -2 -21 953.6 775.3 84 80 18.0 341.8 -95 93 1,325.8 1,478.7 -10 28
15 MBK Life 353.6 73.5 381 1,211 137.9 163.2 58 60 89.9 21.9 312 76 581.4 258.6 125 -9
16 SELIC 196.8 2,297.3 -91 102 4,024.8 1,892.4 96 93 2,087.2 848.7 146 17 6,308.8 5,038.4 25 82
17 PLA 113.5 93.4 21 60 301.0 257.9 86 85 17.2 27.0 -36 16 431.7 378.4 14 16
18 ALife 103.4 128.5 -20 27 271.5 191.2 85 69 190.5 200.0 -5 144 565.4 519.8 9 44
19 SAHA 96.1 24.6 291 -47 73.9 59.0 88 53 97.4 114.4 -15 32 267.4 198.0 35 0
20 DLA 36.2 17.6 106 -76 313.9 377.6 79 79 2,608.8 1,817.8 44 3 2,958.9 2,213.0 34 -2
21 MIT 5.2 21.1 -75 6 129.6 136.2 82 83 0 0.4 -100 - 134.8 157.8 -15 -4
22 BUILife 0.1 0 177 -40 30.4 26.4 115 104 0 0 - - 30.5 26.4 16 4

TABLE 4 เบี้ยประกันภัย สามัญ มกราคม - พฤษภาคม  2560-2561 ORDINARY PREMIUM JANUARY - MAY  2017-2018
Unit : Million Baht
รายการ First Year Premium %+(-) Renewal Premium % Renewal Single Premium %+(-) Total Premium %+(-)
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 TLI 5,874.2 5,168.9 14 0 21,555.7 21,309.0 81 83 1,265.2 1,269.3 -0 110 28,695.1 27,747.3 3 6
2 AIA 5,572.4 5,202.3 7 5 37,246.4 35,702.0 91 91 1,453.0 459.5 216 7 44,271.8 41,363.8 7 4
3 KTAL 4,087.3 4,668.6 -12 -13 18,483.8 19,026.8 78 86 6,983.2 797.6 776 - 29,554.3 24,493.0 21 11
4 MTL 3,842.4 6,931.4 -45 -30 30,967.7 29,841.9 84 84 1,729.5 2,825.0 -39 -1 36,539.5 39,598.3 -8 3
5 BLA 3,051.6 2,084.0 46 -2 13,321.6 13,324.5 86 84 255.7 589.9 -57 167 16,628.9 15,998.4 4 -1
6 SCBLife 2,530.4 2,285.9 11 -45 17,120.1 17,267.7 88 83 495.7 0.0 - - 20,146.2 19,553.6 3 -6
7 FWD 2,305.3 1,739.5 33 -20 6,433.9 5,243.4 92 81 427.9 0.3 131,944 - 9,167.1 6,983.2 31 8
8 AZAY 1,466.5 1,652.2 -11 -8 8,879.9 8,540.4 87 88 23.9 0.0 - - 10,370.4 10,192.6 2 5
9 PLT 1,382.5 1,246.7 11 -7 4,992.5 4,550.8 86 83 2,415.1 0.2 1,207,458 -99 8,790.1 5,797.7 52 6
10 OLIC 502.2 432.2 16 22 1,878.6 1,795.2 84 79 1.5 0.4 310 128 2,382.3 2,227.7 7 -2
11 GT 457.8 287.2 59 -6 656.3 734.0 64 89 660.2 1,110.1 -41 - 1,774.4 2,131.3 -17 158
12 TSLI 341.0 337.5 1 -18 892.2 693.3 87 82 17.7 316.9 -94 104 1,250.9 1,347.6 -7 34
13 TMLTH 333.6 391.8 -15 -1 1,203.7 1,143.2 78 88 15.4 0.0 - -100 1,552.7 1,535.0 1 15
14 CHUBB 155.3 118.4 31 -18 606.6 557.2 90 87 0.0 0.0 - - 761.9 675.6 13 5
15 SELIC 119.8 2,186.8 -95 97 3,720.3 1,656.3 97 94 1,141.9 287.4 297 878 4,981.9 4,130.5 21 130
16 PLA 101.9 79.3 29 84 296.8 254.3 89 89 15.0 25.8 -42 16 413.7 359.4 15 17
17 ALife 94.5 123.4 -23 28 254.5 175.5 85 68 190.5 200.0 -5 144 539.5 498.9 8 47
18 SAHA 30.2 11.1 173 188 32.9 22.9 97 77 17.0 14.3 19 -25 80.2 48.3 66 -2
19 DLA 7.6 13.2 -43 -81 260.8 318.8 79 75 415.3 0.0 - -100 683.6 332.1 106 -33
20 MIT 3.7 18.7 -80 16 129.5 135.0 84 85 0.0 0.4 -100 - 133.2 154.1 -14 -3
21 MBK Life 2.2 32.3 -93 1,498 100.9 135.8 60 55 31.2 7.8 300 1,902 134.2 175.9 -24 -29
22 BUILife 0.1 0 177 -40 1.8 1.7 105 96 0.0 0.0 - - 1.9 1.7 8 -3

TABLE 5 เบี้ยประกันภัย อุตสาหกรรม มกราคม - พฤษภาคม 2560 - 2561 INDUSTRIAL PREMIUM JANUARY - MAY 2017 - 2018
Unit : Million Baht
รายการ First Year Premium %+(-) Renewal Premium % Renewal Single Premium %+(-) Total Premium %+(-)
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 OLIC 227.2 233.3 -3 19 1,974.8 2,045.4 87 88 - - - - 2,202.0 2,278.7 -3 -2
2 TLI 21.7 25.2 -14 -14 343.7 383.0 84 85 - - - - 365.4 408.1 -10 -10
3 MTL 3.4 3.7 -8 28 6.0 6.3 61 66 - - - - 9.4 10.0 -5 5
4 SAHA 0.1 0.3 -56 -1 5.1 6.3 77 73 - - - - 5.3 6.6 -20 -23
5 SCBLife 0 0 - - 137.0 154.8 88 90 - - - - 137.0 154.8 -12 -10
6 SELIC 0 0 - - 0.4 0.6 60 60 - - - - 0.4 0.6 -40 -40
7 PLA 0 0 - - 0.2 0.3 77 75 - - - - 0.2 0.3 -23 -25
8 PLT 0 0 - - 0 0 - - - - - - 0 0 - -
9 TMLTH 0 0 - - 0 0 - - - - - - 0 0 - -
10 TSLI 0 0 - - 0 0 - - - - - - 0 0 - -
11 AIA 0 0 - - 0 0 - - - - - - 0 0 - -
12 ALife 0 0 - - 0 0 - - - - - - 0 0 - -
13 AZAY 0 0 - - 0 0 - - - - - - 0 0 - -
14 BLA 0 0 - - 0 0 - - - - - - 0 0 - -
15 BUILife 0 0 - - 0 0 - - - - - - 0 0 - -
16 CHUBB 0 0 - - 0 0 - - - - - - 0 0 - -
17 DLA 0 0 - - 0 0 - - - - - - 0 0 - -
18 FWD 0 0 - - 0 0 - - - - - - 0 0 - -
19 GT 0 0 - - -0.2 0 389 9 - - - - -0.2 0 289 -91
20 KTAL 0 0 - - 0 0 - - - - - - 0 0 - -
21 MBK Life 0 0 - - 0 0 - - - - - - 0 0 - -
22 MIT 0 0 - - 0 0 67 71 - - - - 0 0 -33 -29

TABLE 6 เบี้ยประกันภัย กลุ่ม มกราคม - พฤษภาคม 2560 - 2561 GROUP PREMIUM JANUARY - MAY 2017 - 2018
Unit : Million Baht
รายการ First Year Premium %+(-) Renewal Premium % Renewal Single Premium %+(-) Total Premium %+(-)
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 KTAL 854.2 1,035.5 -18 16 478.9 477.6 32 35 1,277.7 806.8 58 24 2,610.8 2,320.0 13 15
2 AIA 769.2 797.0 -3 20 1,437.5 1,450.4 64 73 1,982.3 2,144.7 -8 7 4,189.0 4,392.1 -5 10
3 AZAY 442.0 298.3 48 -52 1,668.3 1,568.3 89 91 365.1 278.1 31 -19 2,475.4 2,144.7 15 4
4 MBK Life 346.5 32.1 981 1,114 29.5 25.6 51 158 58.8 14.1 318 17 434.8 71.7 506 154
5 BLA 334.6 320.4 4 24 692.2 607.2 75 73 635.2 636.5 -0 -28 1,662.0 1,564.1 6 -9
6 MTL 327.2 199.4 64 -29 1,245.5 1,163.2 91 93 1,807.5 1,424.3 27 1 3,380.2 2,787.0 21 4
7 CHUBB 311.2 240.3 30 8 444.9 369.5 73 74 315.3 199.1 58 3 1,071.4 808.8 32 17
8 OLIC 272.5 115.9 135 -2 356.2 292.4 87 78 119.7 58.3 105 -25 748.4 466.7 60 3
9 FWD 247.0 504.1 -51 145 613.6 267.1 80 82 816.4 771.6 6 35 1,676.9 1,542.8 9 72
10 GT 224.0 185.3 21 -16 978.9 856.4 94 83 1,187.0 481.2 147 -6 2,389.9 1,523.0 57 -1
11 TLI 192.9 198.7 -3 58 1,170.9 1,063.8 93 78 1,996.3 1,594.1 25 -15 3,360.1 2,856.7 18 -11
12 TMLTH 88.0 94.1 -7 33 477.2 468.6 85 90 4.0 0.7 506 68 569.2 563.4 1 8
13 SELIC 58.6 100.4 -42 475 304.1 235.5 91 89 945.3 561.3 68 -19 1,308.1 897.1 46 -7
14 SAHA 41.9 1.4 2,905 -97 35.9 29.9 115 43 80.3 100.1 -20 49 158.1 131.3 20 -4
15 DLA 28.6 4.1 592 37 53.1 58.7 84 112 2,193.5 1,817.8 21 7 2,275.2 1,880.7 21 7
16 ALife 8.5 3.7 129 7 12.7 13.9 72 78 0 0 - - 21.2 17.6 20 -2
17 PLA 7.0 10.9 -36 -5 4.0 3.4 28 25 2.2 1.2 77 17 13.2 15.6 -15 5
18 PLT 6.7 25.9 -74 -86 64.9 165.0 34 36 2,160.9 1,803.9 20 22 2,232.4 1,994.7 12 3
19 TSLI 1.3 3.7 -66 -89 61.4 82.0 72 74 0.3 24.9 -99 13 63.0 110.6 -43 -16
20 SCBLife 0 0.7 -100 -98 51.3 59.1 86 73 1,146.4 1,334.0 -14 -28 1,197.6 1,393.7 -14 -28
21 MIT 0 0 - - 0 1.2 0 106 0 0 - - 0 1.2 -100 6
22 BUILife 0 0 - - 28.6 24.6 116 105 0 0 - - 28.6 24.6 16 5

TABLE 7 เบี้ยประกันภัย กลุ่ม มกราคม - พฤษภาคม 2561 GROUP PREMIUM JANUARY - MAY 2018
Unit : Million Baht
รายการ เบี้ยประกันภัยปีแรก First Year Premium เบี้ยประกันภัยปีต่อไป Renewal Premium เบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียว Single Premium เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium Grand Total Share
Term Endowment Mortgage Others Total Term Endowment Mortgage Others Total Term Endowment Mortgage Others Total Term Endowment Mortgage Others
1 KTAL 854.2 0 0 0 854.2 478.9 0 0 0 478.9 0 0 1,277.7 0 1,277.7 1,333.1 0 1,277.7 0 2,610.8 8.2
2 AIA 766.3 0 2.9 0 769.2 1,428.6 0 8.9 0 1,437.5 0 295.2 1,687.1 0 1,982.3 2,194.8 295.2 1,698.9 0 4,189.0 13.1
3 AZAY 442.0 0 0 0 442.0 1,668.3 0 0 0 1,668.3 10.1 0 355.0 0 365.1 2,120.4 0 355.0 0 2,475.4 7.8
4 MBK Life 346.5 0 0 0 346.5 29.5 0 0 0 29.5 0 0 58.8 0 58.8 376.0 0 58.8 0 434.8 1.4
5 BLA 331.0 0 1.1 2.6 334.6 691.9 0 0.3 0 692.2 0 0 635.2 0 635.2 1,022.9 0 636.5 2.6 1,662.0 5.2
6 MTL 327.2 0 0 0 327.2 1,245.5 0 0 0 1,245.5 0 0 1,807.5 0 1,807.5 1,572.7 0 1,807.5 0 3,380.2 10.6
7 CHUBB 7.5 0 0 303.7 311.2 64.4 0 0 380.6 444.9 0 0 7.0 308.3 315.3 71.9 0 7.0 992.6 1,071.4 3.4
8 OLIC 272.5 0 0 0 272.5 356.2 0 0 0 356.2 0 0 119.7 0 119.7 628.7 0 119.7 0 748.4 2.3
9 FWD 4.9 0 0 242.1 247.0 1.6 0 0 612.0 613.6 0 0 305.4 511.0 816.4 6.5 0 305.4 1,365.0 1,676.9 5.3
10 GT 224.0 0 0 0 224.0 978.9 0 0 0 978.9 0 0 1,187.0 0 1,187.0 1,202.9 0 1,187.0 0 2,389.9 7.5
11 TLI 192.9 0 0 0 192.9 1,141.4 0 0 29.5 1,170.9 0 0 1,983.6 12.8 1,996.3 1,334.3 0 1,983.6 42.3 3,360.1 10.5
12 TMLTH 88.0 0 0 0 88.0 477.2 0 0 0 477.2 0 0 4.0 0 4.0 565.2 0 4.0 0 569.2 1.8
13 SELIC 58.6 0 0 0 58.6 304.1 0 0 0 304.1 0 0 945.3 0 945.3 362.7 0 945.3 0 1,308.1 4.1
14 SAHA 41.9 0 0 0 41.9 35.9 0 0 0 35.9 0 0 80.3 0 80.3 77.8 0 80.3 0 158.1 0.5
15 DLA 28.6 0 0 0 28.6 53.1 0 0 0 53.1 0 0 2,193.5 0 2,193.5 81.7 0 2,193.5 0 2,275.2 7.1
16 ALife 8.5 0 0 0 8.5 12.7 0 0 0 12.7 0 0 0 0 0 21.2 0 0 0 21.2 0.1
17 PLA 7.0 0 0 0 7.0 4.0 0 0 0 4.0 0 1.7 0.5 0 2.2 11.0 1.7 0.5 0 13.2 0
18 PLT 6.7 0 0 0 6.7 64.9 0 0 0 64.9 0 5.9 2,154.9 0 2,160.9 71.6 5.9 2,154.9 0 2,232.4 7.0
19 TSLI 1.3 0 0 0 1.3 61.4 0 0 0 61.4 0 0 0.3 0 0.3 62.6 0 0.3 0 63.0 0.2
20 SCBLife 0 0 0 0 0 51.2 0 0.1 0 51.3 0 3.1 1,143.3 0 1,146.4 51.2 3.1 1,143.4 0 1,197.6 3.8
21 MIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BUILife 0 0 0 0 0 28.6 0 0 0 28.6 0 0 0 0 0 28.6 0 0 0 28.6 0.1

TABLE 8 เบี้ยประกันภัย พีเอ มกราคม - พฤษภาคม 2560 - 2561 PA PREMIUM JANUARY - MAY 2017 - 2018
Unit : Million Baht
รายการ First Year Premium %+(-) Renewal Premium % Renewal Single Premium %+(-) Total Premium %+(-)
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 AIA 1,507.2 1,519.5 -1 -6 0 0 0 0 - - - - 1,507.2 1,519.5 -1 -6
2 TLI 145.9 142.7 2 9 -0.1 0.1 -0 0 - - - - 145.9 142.8 2 9
3 MTL 124.8 126.0 -1 -15 0 0 0 0 - - - - 124.8 126.0 -1 -15
4 AZAY 84.3 89.1 -5 -3 0 0 0 0 - - - - 84.3 89.1 -5 -3
5 OLIC 57.6 56.8 1 1 0 0 0 0 - - - - 57.6 56.8 1 1
6 FWD 25.3 24.0 5 143 0 2.1 0 9 - - - - 25.3 26.1 -3 13
7 SCBLife 23.8 15.9 50 30 1.0 1.1 6 8 - - - - 24.8 17.1 46 22
8 SAHA 23.8 11.8 102 457 0 0 0 0 - - - - 23.8 11.8 102 457
9 SELIC 18.4 10.2 81 9 0 0 0 0 - - - - 18.4 10.2 81 9
10 BLA 16.4 16.9 -3 13 0 0 0 0 - - - - 16.4 16.9 -3 13
11 TMLTH 14.5 15.1 -4 -3 15.6 13.2 55 58 - - - - 30.1 28.3 7 25
12 CHUBB 12.5 11.1 13 9 0 0 0 0 - - - - 12.5 11.1 13 9
13 KTAL 12.2 12.3 -0 47 0 0 0 0 - - - - 12.2 12.3 -0 47
14 TSLI 11.9 20.6 -42 30 0 0 0 0 - - - - 11.9 20.6 -42 30
15 PLT 9.8 13.0 -24 -7 0 0 0 0 - - - - 9.8 13.0 -24 -7
16 GT 5.8 3.6 61 - 2.1 0 59 - - - - - 8.0 3.6 119 -
17 MBK Life 4.8 9.1 -47 868 7.6 1.9 69 22 - - - - 12.4 11.0 13 27
18 PLA 4.6 3.2 44 -14 0 0 0 0 - - - - 4.6 3.2 44 -14
19 MIT 1.6 2.4 -34 -36 0 0 0 0 - - - - 1.6 2.4 -34 -36
20 ALife 0.4 1.4 -70 4 4.3 1.8 133 48 - - - - 4.7 3.2 46 -15
21 DLA 0.1 0.3 -48 -70 0 0 0 0 - - - - 0.1 0.3 -48 -70
22 BUILife 0 0 - - 0 0 - 0 - - - - 0 0 - -100

TABLE 9 เบี้ยประกันภัย พีเอ มกราคม - พฤษภาคม 2561 PA PREMIUM JANUARY - MAY 2018
Unit : Million Baht
รายการ เบี้ยประกันภัยปีแรก First Year Premium เบี้ยประกันภัยปีต่อไป Renewal Premium เบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียว Single Premium เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium Grand Total Share
Individual Group Student total Individual Group Student total Individual Group Student total Individual Group Student
1 AIA 1,387.7 41.9 77.6 1,507.2 0 0 0 0 0 0 0 - 1,387.7 41.9 77.6 1,507.2 70.5
2 TLI 127.1 18.9 0 145.9 0 -0.1 0 -0.1 0 0 0 - 127.1 18.8 0 145.9 6.8
3 MTL 114.3 10.5 0 124.8 0 0 0 0 0 0 0 - 114.3 10.5 0 124.8 5.8
4 AZAY 46.8 37.6 0 84.3 0 0 0 0 0 0 0 - 46.8 37.6 0 84.3 3.9
5 OLIC 55.0 2.6 0.1 57.6 0 0 0 0 0 0 0 - 55.0 2.6 0.1 57.6 2.7
6 FWD 22.9 2.4 0 25.3 0 0 0 0 0 0 0 - 22.9 2.4 0 25.3 1.2
7 SCBLife 0 23.8 0 23.8 0.9 0.1 0 1.0 0 0 0 - 0.9 24.0 0 24.8 1.2
8 SAHA 0 23.8 0 23.8 0 0 0 0 0 0 0 - 0 23.8 0 23.8 1.1
9 SELIC 17.0 1.5 0 18.4 0 0 0 0 0 0 0 - 17.0 1.5 0 18.4 0.9
10 BLA 5.2 11.2 0 16.4 0 0 0 0 0 0 0 - 5.2 11.2 0 16.4 0.8
11 TMLTH 14.5 0 0 14.5 15.6 0 0 15.6 0 0 0 - 30.1 0 0 30.1 1.4
12 CHUBB 12.5 0 0 12.5 0 0 0 0 0 0 0 - 12.5 0 0 12.5 0.6
13 KTAL 5.4 6.9 0 12.2 0 0 0 0 0 0 0 - 5.4 6.9 0 12.2 0.6
14 TSLI 11.8 0 0 11.9 0 0 0 0 0 0 0 - 11.8 0 0 11.9 0.6
15 PLT 9.4 0.5 0 9.8 0 0 0 0 0 0 0 - 9.4 0.5 0 9.8 0.5
16 GT 5.6 0.2 0 5.8 1.2 0.9 0 2.1 0 0 0 - 6.8 1.1 0 8.0 0.4
17 MBK Life 2.4 2.5 0 4.8 0 7.6 0 7.6 0 0 0 - 2.4 10.1 0 12.4 0.6
18 PLA 3.8 0.4 0.3 4.6 0 0 0 0 0 0 0 - 3.8 0.4 0.3 4.6 0.2
19 MIT 1.6 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 - 1.6 0 0 1.6 0.1
20 ALife 0 0.4 0 0.4 0 4.3 0 4.3 0 0 0 - 0 4.7 0 4.7 0.2
21 DLA 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0.1 0 0.1 0
22 BUILife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0

TABLE 10 กรมธรรม์ สมาชิก และจำนวนเงินเอาประกันภัย พฤษภาคม 2561 POLICIES, MEMBERS & SUM INSURED MAY 2018
Unit : Million Baht
รายการ กรมธรรม์ Policies สมาชิกกลุ่ม Group Members สมาชิกพีเอ PA Members จำนวนเงินเอาประกันภัย Sum Insured
Ordinary Industrial Group PA Total Term Endowment Mortgage Others Total Group Student Total Ordinary Industrial Group PA Total Share
1 AIA 45,828 0 199 111,445 157,472 18,210 0 23,980 0 42,190 7,819 249,505 257,324 24,943 0 16,598 75,778 117,318 27.6
2 TLI 40,559 1,107 16 1,722 43,404 737 0 16,265 68 17,070 28,282 0 28,282 9,984 28 12,821 11,712 34,545 8.1
3 MTL 17,887 67 22 15,590 33,566 4,966 0 7,868 0 12,834 449 0 449 9,848 5 11,358 4,047 25,259 5.9
4 KTAL 27,231 0 33 536 27,800 54,759 0 7,911 0 62,670 2,162 0 2,162 10,199 0 84,674 1,095 95,968 22.5
5 GT 2,560 0 15,681 263 18,504 1,309 0 15,671 0 16,980 0 0 0 801 0 10,036 328 11,165 2.6
6 OLIC 3,286 3,826 11 5,855 12,978 12,150 0 3,223 0 15,373 91 78 169 573 421 5,788 1,486 8,268 1.9
7 FWD 10,643 0 63 1,028 11,734 8,943 0 1,947 4,025 14,915 11,294 0 11,294 1,786 0 7,973 -472 9,286 2.2
8 BLA 8,687 0 5 1,042 9,734 575 0 0 0 575 9,648 0 9,648 3,414 0 29 10,906 14,349 3.4
9 AZAY 7,304 0 37 612 7,953 11,390 0 784 0 12,174 672 0 672 2,028 0 3,215 376 5,620 1.3
10 PLT 6,585 0 1 687 7,273 497 214 20,839 0 21,550 112 0 112 2,719 0 17,947 503 21,169 5.0
11 MBK Life 11 0 5,344 613 5,968 3,790 0 5,330 0 9,120 6,016 0 6,016 13 0 3,513 21,792 25,318 5.9
12 TMLTH 2,174 0 112 1,183 3,469 217 0 89 0 306 0 0 0 671 0 813 1,135 2,619 0.6
13 SELIC 1,497 0 7 1,801 3,305 9,008 0 6,760 0 15,768 0 0 0 687 0 12,785 675 14,147 3.3
14 SCBLife 2,923 0 0 0 2,923 37 0 4,002 0 4,039 152 0 152 1,185 0 6,056 289 7,531 1.8
15 TSLI 2,121 0 1 383 2,505 1 0 0 0 1 0 0 0 773 0 4 104 881 0.2
16 CHUBB 1,133 0 2 501 1,636 705 0 87 54,749 55,541 0 0 0 660 0 12,601 167 13,428 3.2
17 SAHA 1,161 13 209 173 1,556 32,046 0 2,201 0 34,247 30,266 0 30,266 186 0 1,756 428 2,370 0.6
18 PLA 619 0 1 553 1,173 84 0 15 0 99 64 1,667 1,731 230 0 151 314 695 0.2
19 ALife 770 0 0 1 771 119 0 0 0 119 780 0 780 143 0 42 380 564 0.1
20 DLA 67 0 94 73 234 1 0 52,118 0 52,119 2 0 2 109 0 14,841 116 15,066 3.5
21 MIT 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 48 0.0
22 BUILife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

TABLE 11 กรมธรรม์ สมาชิก และจำนวนเงินเอาประกันภัย มกราคม - พฤษภาคม 2561 POLICIES, MEMBERS & SUM INSURED JANUARY - MAY 2018
Unit : Million Baht
รายการ กรมธรรม์ Policies สมาชิกกลุ่ม Group Members สมาชิกพีเอ PA Members จำนวนเงินเอาประกันภัย Sum Insured
Ordinary Industrial Group PA Total Term Endowment Mortgage Others Total Group Student Total Ordinary Industrial Group PA Total Share
1 AIA 216,052 0 890 528,308 745,250 57,100 0 117,463 0 174,563 37,532 321,895 359,427 101,278 0 73,279 293,006 467,564 23.3
2 TLI 214,855 6,111 190 16,949 238,105 50,537 0 63,494 337 114,368 111,764 0 111,764 51,135 142 63,909 47,070 162,256 8.1
3 KTAL 163,075 0 195 2,189 165,459 247,538 0 32,120 0 279,658 11,493 0 11,493 62,125 0 311,199 5,854 379,178 18.9
4 MTL 78,814 295 168 74,787 154,064 47,333 0 33,933 0 81,266 20,675 0 20,675 42,981 25 50,777 26,639 120,421 6.0
5 GT 13,137 0 73,652 1,205 87,994 69,072 0 73,553 0 142,625 171 0 171 4,388 0 64,548 1,622 70,558 3.5
6 BLA 69,088 0 110 5,456 74,654 41,781 0 4,456 0 46,237 48,566 0 48,566 32,708 0 24,825 54,970 112,503 5.6
7 OLIC 19,002 20,677 121 33,008 72,808 138,722 0 17,906 0 156,628 5,567 78 5,645 3,325 2,374 50,699 9,833 66,231 3.3
8 FWD 50,570 0 369 4,816 55,755 -7,256 0 9,152 18,186 20,082 11,265 0 11,265 10,106 0 52,567 1,183 63,856 3.2
9 AZAY 35,091 0 325 2,839 38,255 99,830 0 3,459 0 103,289 2,837 0 2,837 9,186 0 20,223 1,771 31,180 1.6
10 PLT 30,338 0 6 3,081 33,425 3,494 647 100,923 0 105,064 832 0 832 12,206 0 87,782 1,935 101,923 5.1
11 MBK Life 92 0 27,008 3,332 30,432 140,852 0 26,904 0 167,756 21,348 0 21,348 60 0 89,724 71,277 161,061 8.0
12 TMLTH 9,798 0 498 6,138 16,434 1,014 0 393 0 1,407 0 0 0 3,242 0 7,303 4,085 14,630 0.7
13 SCBLife 16,154 0 0 0 16,154 37 0 12,526 0 12,563 557 0 557 6,140 0 24,096 1,283 31,519 1.6
14 SELIC 7,580 0 63 8,438 16,081 60,411 0 30,589 0 91,000 0 0 0 2,271 0 60,012 3,751 66,033 3.3
15 TSLI 10,378 0 5 2,047 12,430 6 0 48 0 54 0 0 0 3,919 0 41 495 4,456 0.2
16 CHUBB 5,284 0 29 2,821 8,134 7,693 0 386 222,782 230,861 0 0 0 2,692 0 59,572 908 63,172 3.1
17 SAHA 6,915 66 364 552 7,897 69,162 0 8,235 0 77,397 66,786 0 66,786 1,015 2 8,937 4,441 14,395 0.7
18 PLA 2,503 0 10 2,895 5,408 2,359 3 52 0 2,414 320 1,667 1,987 1,016 0 1,785 1,151 3,952 0.2
19 ALife 3,942 0 67 36 4,045 26,276 0 0 0 26,276 8,749 0 8,749 565 0 7,094 2,547 10,206 0.5
20 DLA 242 0 145 73 460 3,214 2 200,626 0 203,842 2 0 2 499 0 61,983 116 62,598 3.1
21 MIT 190 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 0 0 149 0.0
22 BUILife 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

TABLE 12 กรมธรรม์ และจำนวนเงินเอาประกันภัย สามัญ มกราคม - พฤษภาคม 2560-2561 ORDINARY POLICIES & SUM INSURED JANUARY - MAY 2017-2018
Unit : Million Baht
รายการ กรมธรรม์ Policies % + (-) จำนวนเงินเอาประกันภัย Sum Insured % + (-) Sum Insured Per Policy (Baht)
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 AIA 216,052 234,893 -8 -7 101,278 81,091 25 12 468,768 345,224
2 TLI 214,855 219,932 -2 3 51,135 45,823 12 6 237,999 208,349
3 KTAL 163,075 158,701 3 -13 62,125 51,217 21 -12 380,958 322,727
4 MTL 78,814 116,527 -32 -12 42,981 69,725 -38 -39 545,341 598,361
5 BLA 69,088 56,419 22 -18 32,708 21,743 50 8 473,432 385,380
6 FWD 50,570 57,322 -12 -25 10,106 12,188 -17 -9 199,848 212,616
7 AZAY 35,091 42,113 -17 -3 9,186 9,369 -2 -12 261,782 222,476
8 PLT 30,338 28,629 6 -7 12,206 8,901 37 16 402,345 310,907
9 OLIC 19,002 20,321 -6 -12 3,325 3,614 -8 -12 174,972 177,870
10 SCBLife 16,154 36,023 -55 -53 6,140 8,315 -26 -72 380,073 230,830
11 GT 13,137 7,763 69 35 4,388 3,861 14 407 334,028 497,421
12 TSLI 10,378 10,993 -6 -4 3,919 3,174 23 2 377,631 288,717
13 TMLTH 9,798 10,287 -5 -10 3,242 3,762 -14 37 330,871 365,669
14 SELIC 7,580 6,216 22 -10 2,271 3,219 -29 72 299,608 517,779
15 SAHA 6,915 4,914 41 17 1,015 819 24 12 146,753 166,679
16 CHUBB 5,284 4,003 32 -19 2,692 2,181 23 -13 509,381 544,939
17 ALife 3,942 5,600 -30 -33 565 787 -28 -17 143,257 140,511
18 PLA 2,503 2,973 -16 55 1,016 938 8 102 406,070 315,624
19 DLA 242 318 -24 -62 499 109 360 -73 2,063,776 341,701
20 MIT 190 769 -75 -37 149 232 -36 49 785,132 302,069
21 MBK Life 92 368 -75 279 60 70 -14 167 650,702 190,084
22 BUILife 4 4 0 33 0 0 0 33 100,000 100,000

TABLE 13 กรมธรรม์ และจำนวนเงินเอาประกันภัย อุสาหกรรม มกราคม - พฤษภาคม 2560-2561 INDUSTRIAL POLICIES & INSURED JANUARY - MAY 2017-2018
Unit : Million Baht
รายการ กรมธรรม์ Policies % + (-) จำนวนเงินเอาประกันภัย Sum Insured % + (-) Sum Insured Per Policy (Baht)
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 OLIC 20,677 22,092 -6 17 2,374 2,434 -2 26 114,834 110,157
2 TLI 6,111 6,661 -8 -7 142 160 -11 -12 23,285 24,014
3 MTL 295 333 -11 -13 25 27 -9 -9 83,244 81,106
4 SAHA 66 84 -21 -47 2 2 -20 -49 28,591 28,024
5 SCBLife 0 0 - - 0 0 - - - -
6 SELIC 0 0 - - 0 0 - - - -
7 PLA 0 0 - - 0 0 - - - -
8 PLT 0 0 - - 0 0 - - - -
9 TMLTH 0 0 - - 0 0 - - - -
10 TSLI 0 0 - - 0 0 - - - -
11 AIA 0 0 - - 0 0 - - - -
12 ALife 0 0 - - 0 0 - - - -
13 AZAY 0 0 - - 0 0 - - - -
14 BLA 0 0 - - 0 0 - - - -
15 BUILife 0 0 - - 0 0 - - - -
16 CHUBB 0 0 - - 0 0 - - - -
17 DLA 0 0 - - 0 0 - - - -
18 FWD 0 0 - - 0 0 - - - -
19 GT 0 0 - - 0 0 - - - -
20 KTAL 0 0 - - 0 0 - - - -
21 MBK Life 0 0 - - 0 0 - - - -
22 MIT 0 0 - - 0 0 - - - -

TABLE 14 กรมธรรม์ สมาชิก และจำนวนเงินเอาประกันภัย กลุ่ม มกราคม - พฤษภาคม 2561 GROUP POLICIES, MEMBERS & SUM INSURED JANUARY - MAY 2018
Unit : Million Baht
รายการ กรมธรรม์ Policies จำนวนสมาชิก Members จำนวนเงินเอาประกันภัย Sum Insured Sum Insured Per Policy (Baht)
Term Endowment Mortgage Others Term Endowment Mortgage Others Term Endowment Mortgage Others Term Endowment Mortgage Others Total
1 GT 99 0 73,553 0 69,072 0 73,553 0 18,519 0 46,029 0 268,112 0 625,794 0 452,572
2 MBK Life 104 0 26,904 0 140,852 0 26,904 0 83,702 0 6,022 0 594,255 0 223,835 0 534,848
3 AIA 890 0 0 0 57,100 0 117,463 0 10,832 0 62,448 0 189,700 0 531,636 0 419,788
4 TMLTH 105 0 393 0 1,014 0 393 0 7,112 0 191 0 7,013,521 0 486,780 0 5,190,487
5 FWD 369 0 0 0 -7,256 0 9,152 18,186 22,719 0 14,051 15,797 -3,131,038 0 1,535,274 868,633 2,617,598
6 SAHA 298 0 66 0 69,162 0 8,235 0 6,000 0 2,938 0 86,750 0 356,714 0 115,474
7 AZAY 325 0 0 0 99,830 0 3,459 0 11,408 0 8,815 0 114,270 0 2,548,461 0 195,788
8 KTAL 191 0 4 0 247,538 0 32,120 0 272,506 0 38,693 0 1,100,864 0 1,204,645 0 1,112,783
9 TLI 190 0 0 0 50,537 0 63,494 337 7,567 0 55,976 367 149,725 0 881,595 1,087,822 558,804
10 MTL 161 0 7 0 47,333 0 33,933 0 10,702 0 40,075 0 226,097 0 1,181,009 0 624,825
11 DLA 91 2 52 0 3,214 2 200,626 0 1,894 20 60,069 0 589,214 9,955,040 299,407 0 304,071
12 OLIC 121 0 0 0 138,722 0 17,906 0 45,387 0 5,312 0 327,177 0 296,657 0 323,688
13 BLA 110 0 0 0 41,781 0 4,456 0 12,723 0 12,102 0 304,520 0 2,715,879 0 536,910
14 ALife 67 0 0 0 26,276 0 0 0 7,094 0 0 0 269,997 0 0 0 269,997
15 SELIC 58 0 5 0 60,411 0 30,589 0 27,052 0 32,959 0 447,807 0 1,077,481 0 659,468
16 CHUBB 29 0 0 0 7,693 0 386 222,782 2,570 0 146 56,856 334,034 0 377,557 255,211 258,042
17 PLA 2 0 8 0 2,359 3 52 0 1,766 0 18 0 748,748 8,759 353,560 0 739,316
18 PLT 6 0 0 0 3,494 647 100,923 0 706 13 87,064 0 202,012 19,508 862,673 0 835,510
19 TSLI 5 0 0 0 6 0 48 0 21 0 20 0 3,545,833 0 420,844 0 768,065
20 SCBLife 0 0 0 0 37 0 12,526 0 105 0 23,992 0 2,826,796 0 1,915,344 0 1,918,029
21 MIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BUILife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLE 15 กรมธรรม์ สมาชิก และจำนวนเงินเอาประกันภัย พีเอ มกราคม - พฤษภาคม 2561 PA POLICIES, MEMBERS & SUM INSURED JANUARY - MAY 2018
Unit : Million Baht
รายการ กรมธรรม์ Policies จำนวนสมาชิก Members จำนวนเงินเอาประกันภัย Sum Insured Sum Insured Per Policy (Baht)
Individual Group Student Group Student Individual Group Student Individual Group Student Total
1 AIA 526,213 1,389 706 37,532 321,895 265,025 7,113 20,868 503,645 189,526 64,830 330,841
2 MTL 74,783 4 0 20,675 0 19,999 6,640 0 267,422 321,167 0 279,062
3 OLIC 32,985 22 1 5,567 78 7,887 1,938 8 239,109 348,114 100,000 254,537
4 TLI 16,949 0 0 111,764 0 6,591 40,478 0 388,890 362,177 0 365,695
5 SELIC 8,438 0 0 0 0 3,751 0 0 444,490 0 0 444,490
6 TMLTH 6,138 0 0 0 0 4,085 0 0 665,479 0 0 665,479
7 BLA 5,456 0 0 48,566 0 3,842 51,128 0 704,216 1,052,743 0 1,017,543
8 FWD 4,718 98 0 11,265 0 1,664 -481 0 352,649 -42,675 0 74,020
9 MBK Life 3,302 30 0 21,348 0 5,450 65,828 0 1,650,363 3,083,552 0 2,891,569
10 PLT 3,075 6 0 832 0 1,554 380 0 505,496 457,163 0 495,203
11 PLA 2,875 17 3 320 1,667 935 128 88 325,343 400,156 52,513 236,724
12 AZAY 2,796 43 0 2,837 0 1,389 382 0 496,727 134,614 0 314,353
13 CHUBB 2,821 0 0 0 0 908 0 0 321,978 0 0 321,978
14 KTAL 1,969 220 0 11,493 0 761 5,093 0 386,570 443,139 0 434,865
15 TSLI 2,047 0 0 0 0 495 0 0 241,915 0 0 241,915
16 GT 1,203 2 0 171 0 1,577 45 0 1,310,474 265,673 0 1,180,444
17 SAHA 0 552 0 66,786 0 0 4,441 0 0 66,493 0 66,493
18 DLA 0 73 0 2 0 0 116 0 0 57,850,000 0 57,850,000
19 ALife 0 36 0 8,749 0 0 2,547 0 0 291,142 0 291,142
20 BUILife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SCBLife 0 0 0 557 0 0 1,283 0 0 2,304,129 0 2,304,129
22 MIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0