สถิติไตรมาส > เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2561
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2561

- จำแนกตามช่องทางการจำหน่าย งวดเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2561 
1. By_Channel Q4_2018_Web.xlsx
กลับ20 ก.พ. 2562