สถิติไตรมาส > เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561

- จำแนกตามช่องทางการจำหน่าย งวดเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2561

SCB แจ้งแก้ไขข้อมูลช่องทาง Bancassurance เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
ALife แจ้งแก้ไขข้อมูลช่องทาง Agency, DM เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
1. By_Channel Q3_2018.xlsx
กลับ22 ก.พ. 2562