สถิติไตรมาส > เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561

- จำแนกตามช่องทางการจำหน่าย งวดเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2561

TLI แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561

FWD แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

AZAY แจ้งแก้ไขข้อมูลช่องทาง Agency, DM, Bancassurance, Others เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

SCB แจ้งแก้ไขข้อมูลช่องทาง Bancassurance เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
TSLI แจ้งแก้ไขข้อมูลช่องทาง Agency, DM, Othersเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
ALife แจ้งแก้ไขข้อมูลช่องทาง Agencyเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

 
1. By_Channel Q2_2018.xlsx
กลับ22 ก.พ. 2562