สถิติไตรมาส > เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561

- จำแนกตามช่องทางการจำหน่าย งวดเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2561

TLI แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561

FWD แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
 
1. By_Channel Q2_2018 V1 on Website.xlsx
กลับ31 ก.ค. 2561