สถิติไตรมาส > เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561

- จำแนกตามช่องทางการจำหน่าย งวดเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2561

KTAL แจ้งแก้ไขข้อมูลช่องทาง Others เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

FWD แจ้งแก้ไขข้อมูลช่องทาง Agency, Bancassurance, Others เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

AZAY แจ้งแก้ไขข้อมูลช่องทาง Agency, DM, Bancassurance, Others เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

KTAL แจ้งแก้ไขข้อมูลช่องทาง Bancassurance, Others เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

 
SCB แจ้งแก้ไขข้อมูลช่องทาง Bancassurance เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
TSLI แจ้งแก้ไขข้อมูลช่องทาง Agency, DMเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
ALife แจ้งแก้ไขข้อมูลช่องทาง Agency, Othersเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
1. By_Channel Q1_2018.xlsx
กลับ22 ก.พ. 2562