สถิติไตรมาส > เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561

- จำแนกตามช่องทางการจำหน่าย งวดเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2561

KTAL แจ้งแก้ไขข้อมูลช่องทาง Others เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

FWD แจ้งแก้ไขข้อมูลช่องทาง Agency, Bancassurance, Others เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
1. By_Channel Q1_2018 V1 on Website.xlsx
กลับ10 พ.ค. 2561