สถิติไตรมาส > เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559
 
- จำแนกตามช่องทางการจำหน่าย งวดเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2559

AIA แจ้งแก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

OLIC แจ้งแก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
1. By_Channels Q2-2016_web.xlsx
กลับ08 มิ.ย. 2560