สถิติไตรมาส > เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559

- จำแนกตามช่องทางการจำหน่าย งวดเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2559
1. Premiums By_Channel Q1_2016_web.xlsx
กลับ01 มี.ค. 2560