สถิติไตรมาส > เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558
เบี้ยประกันภัยรับรวม ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558
 
- จำแนกตามช่องทางการจำหน่าย งวดเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2558

แก้ไขข้อมูล : DLA แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 26 ม.ค. 59
1. Premiums By Channels 3 2015_web.xlsx
กลับ04 ก.พ. 2559