สถิติรายเดือน > รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ - ก.ค. 2561
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ ก.ค. 2561

- งวดเดือนกรกฎาคม 2561

  FWD แจ้งแก้ไข tplPC1T2B ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

  PLA แจ้งแก้ไข tplPC1T2B ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561

  SAHA แจ้งแก้ไข tplPC1T2A และ tplPC1T2B ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
 
1. New_Business_Monthly_Report_on_July_2018.zip
2. New_Business_Monthly_Report_on_July_2018.doc
3. Tlaa Table (A-D) FORM_JULY 2018 Web.xlsx
กลับ09 พ.ย. 2561