สถิติรายเดือน > รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ - เม.ย. 2561
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ เม.ย. 2561
 

- งวดเดือนเมษายน 2561

DLA แจ้งแก้ไข tplPC1T2A ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

SAHA แจ้งแก้ไข tplPC1T2B ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561

KTAL แจ้งแก้ไข tplPC1T2A และ tplPC1T2B ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

FWD แจ้งแก้ไข tplPC1T2B ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

SAHA แจ้งแก้ไข tplPC1T2A ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
1. Tlaa Table (A-D) FORM_APRIL 2018 Web.xlsx
2. New_Business_Monthly_Report_on_April_2018.doc
3. New_Business_Monthly_Report_on_April_2018.zip
กลับ09 พ.ย. 2561