สถิติรายเดือน > รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ - ก.พ. 2560
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ ก.พ. 2560
 
- งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2560

AIA แก้ไข tplPC1T2B แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

TLI แก้ไข tplPC1T2B แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
 
1. New_Business_Monthly_Report_on_february_2017.doc
2. New_Business_Monthly_Report_on_february_2017.zip
3. Tlaa Table (A-D) FORM _on_February_2017_web.xlsx
กลับ20 ก.พ. 2561