สถิติรายเดือน > รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ - ก.ค. 2559
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ ก.ค. 2559

- งวดเดือนกรกฎาคม 2559

FWD แจ้งแก้ไขตาราง tplPC1T2A และ tplPC1T2B ณ วันที่ 9 กันยายน 2559

DLA  แจ้งแก้ไขตาราง tplPC1T2B ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559
1. New_Business_Monthly_Report_on_july_2016.doc
2. New_Business_Monthly_Report_on_july_2016.xlsx
3. Tlaa Table (A-D) FORM _on_July_2016_web.xlsx
กลับ22 ก.พ. 2560