ระเบียบทุนการศึกษา
วัตถุประสงค์

   1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต โดยเฉพาะนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
   2. เชิดชูเกียรติ นิสิต นักศึกษา สาขาประกันชีวิตที่มีผลการเรียนดี
   3. สนับสนุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มีหลักสูตรประกันชีวิตหรือคณิตศาสตร์ประกันภัยเข้มข้น

มหาวิทยาลัยที่มี สิทธิได้รับทุนการศึกษา

   1. มหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนวิชาประกันชีวิต / คณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นสาขาหรือวิชาเอก
   2. มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอน ในวิชาประกันภัยไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และเป็นวิชาประกันชีวิต หรือคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
   3. ระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย (ภาคปกติ)
   4. คณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ว่าเข้าข่ายที่จะได้รับทุนหรือไม่

จำนวนทุนการศึกษา

   1. ทุนการศึกษาทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
   2. การจัดสรรจำนวนทุนให้แต่ละมหาวิทยาลัย จะพิจารณาจากจำนวนหน่วยกิตวิชาประกันชีวิต / คณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีการ เรียนการสอน และจำนวนนิสิต นักศึกษาที่เรียนสาขาหรือวิชาประกันชีวิต / คณิตศาสตร์ประกันภัย
   3. คณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรทุนตามแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ

หลักเกณฑ์การคัด เลือกนิสิต-นักศึกษา

   1. นิสิต นักศึกษา ที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          * ปริญญาตรี
                o มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำ กว่า 3.00
                o มีผลการเรียนวิชาประกันชีวิต / คณิตศาสตร์ประกันภัย เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
          * ปริญญาโท
                o มีผลการเรียนเฉลี่ย (อย่างน้อย 2 เทอม และหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต) ไม่ต่ำกว่า 3.30
                o นิสิต นักศึกษาที่กำลังทำงานให้กับบริษัทประกันชีวิต มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาก็ต่อเมื่อไม่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทประกัน ชีวิตใด ๆ ในการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น ๆ
          * มีความประพฤติดีงาม ไม่มีประวัติในการลงโทษร้ายแรง ภาคทัณฑ์ หรือปฏิบัติในทางเสื่อมเสียใด ๆ
   2. ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอรายชื่อนิสิต นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1 ข้างต้น
   3. สมาคมฯ จะพิจารณาและแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบในภายหลัง
   4. นิสิต นักศึกษาที่จะได้รับทุนจะพิจารณาจาก ผลการเรียนปีต่อปี (ไม่ใช่ทุนการศึกษาผูกพันต่อเนื่อง)
   5. ผลการพิจารณาของสมาคมประกันชีวิตไทยถือเป็นที่สุด
1. ระเบียบทุน ปีการศึกษา 2561.pdf
2. หลักฐานประกอบ ปีการศึกษา 2561.pdf
3. แบบขอรับทุน ปีการศึกษา 2561.pdf