พิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 28

 
ประกาศสมาคมประกันชีวิตไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบรางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ”
( THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS : TNQA )
ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 28)
 

 

  

        เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณตัวแทนประกันชีวิต ผลิตผลงานคุณภาพดี และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ตัวแทนประกันชีวิตทั้งหลาย สมาคมประกันชีวิตไทยเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การมอบรางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ” หรือ THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS : [TNQA] ให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเข้าขั้นมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของสมาคมประกันชีวิตไทย  ดังนี้
 
1. ผลการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิต
   1.1 ตัวแทนประกันชีวิตจะต้อง ขายประกันชีวิตแบบรายบุคคลรายใหม่ เป็นประเภทสามัญหรือประเภทอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่าปีละ 30 ราย จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าปีละ 3 ล้าน 6 แสนบาท 2 ปี ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ไม่รวมถึงการประกันภัยกลุ่ม [Group Life, Wholesales Insurance] การประกันแบบเงินรายปี [Annuity Plan] และการประกันแบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว [Single Premium]
   1.2 ผลงานที่ตัวแทนขายได้ตามข้อ 1.1 จะต้องมีระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับ 14 เดือน หรือเกินกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขายได้ในปีที่ 1 นั้น จะต้องมีอัตราความคงอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทั้งด้านจำนวนรายและจำนวนเงินเอาประกันภัย และกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขาดผลบังคับจะด้วยสาเหตุใดก็ตามทุกกรณีถือเป็นขาดอายุ

2. คุณสมบัติของผู้รับรางวัล
   ต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ยังคงอยู่ในอาชีพ โดยจะต้องมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่อยู่ในสังกัดของบริษัทเดียวกันตลอดเวลาของการคำนวณผลงาน

3. ประเภทของรางวัล มีดังนี้
   3.1 รางวัลโล่ “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ” พร้อมเกียรติบัตร สำหรับตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัล TNQA ครั้งที่10 , ครั้งที่15 และครั้งที่ 20
   3.2 รางวัลโล่ “ เกียรติคุณ ” พร้อมเกียรติบัตร สำหรับตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานดีเด่น 5 อันดับแรกของแต่ละบริษัท ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจากอัตราเฉลี่ยความคงอยู่ของผลงาน ทั้งด้านจำนวนรายและจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมกัน
   3.2 รางวัลเกียรติบัตร สำหรับตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

4. การมอบรางวัล
   สมาคมประกันชีวิตไทยจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด ทั้งนี้สมาคมจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกจำกัดจำนวนบริษัทละไม่เกิน 30 คน โดยพิจารณาจากลำดับผลงานที่ 1-30 สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตั้งแต่ลำดับที่ 31 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรของสมาคม ซึ่งบริษัทที่ตัวแทนประกันชีวิตสังกัดจะเป็นผู้มอบให้ต่อไป

กำหนดการ
16.00 – 17.00 น. ลงทะเบียน
17.00 – 17.45 น. แขกผู้มีเกียรติและตัวแทนประกันชีวิตพร้อมในห้องรอยัล จูบิลี่
17.45 – 18.00 น. กล่าวต้อนรับและรายงาน โดย นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (นายสุทธิ รจิตรังสรรค์)
18.00 – 18.15 น. พิธีเปิดและกล่าวเปิดงาน โดย เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (นางจันทรา บูรณฤกษ์)
18.15 – 18.30 น. มอบรางวัลโล่ “กิตติคุณ” 20 ปี 15 ปี และ 10 ปี โดย เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (นางจันทรา บูรณฤกษ์)
18.30 – 19.00 น. มอบรางวัลโล่เกียรติคุณ โดย รองเลขาธิการ คปภ.
19.00 – 19.30 น. มองรางวัลเกียรติบัตร โดย รองเลขาธิการ คปภ.
19.30 – 20.15 น. รับประทานอาหาร พร้อมฟังดนตรี
20.15 – 21.15 น. ศิลปินรับเชิญ จิ้งหรีดขาว วงเทวัญ และ รุ่ง สุริยา
21.15 – 21.30 น. จับรางวัลพิเศษ
21.30 น. ปิดงาน

 

  
1. รายชื่อผู้รับรางวัล TNQA ครั้งที่ 28.pdf
2. ประกาศหลักเกณฑ์การรับรางวัล TNQA 28th.pdf
3. แบบแสดงผลงานรางวัล TNQA 28th.doc