พิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 27

     เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณตัวแทนประกันชีวิต ผลิตผลงานคุณภาพดี และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ตัวแทนประกันชีวิตทั้งหลาย สมาคมประกันชีวิตเห็นสมควรมอบรางวัล "ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ" หรือ Thailand National Quality Awards : TNQA ให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเข้าขั้นมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของสมาคมประกันชีวิตไทย ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี


1. ผลการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิต
    1.1  ตัวแทนประกันชีวิตจะต้อง ขายประกันชีวิตแบบรายบุคคลรายใหม่ เป็นประเภทสามัญหรือประเภทอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่าปีละ 30 ราย จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าปีละ 3 ล้าน 6 แสนบาท 2 ปีต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ไม่รวมถึงการประกันภัยกลุ่ม [Group Life, Wholesales Insurance] การประกันแบบเงินรายปี [Annuity Plan] และการประกันแบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว [Single Premium]
    1.2  ผลงานที่ตัวแทนขายได้ตามข้อ 1.1 จะต้องมีระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับ 14 เดือน หรือเกินกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขายได้ในปีที่ 1 นั้น จะต้องมีอัตราความคงอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทั้งด้านจำนวนรายและจำนวนเงินเอาประกันภัย และกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขาดผลบังคับจะด้วยสาเหตุใดก็ตามทุกกรณีถือเป็นขาดอายุ

2.  คุณสมบัติของผู้รับรางวัล
     ต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ยังคงอยู่ในอาชีพ โดยจะต้องมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือกรมการประกันภัย และเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่อยู่ในสังกัดของบริษัทเดียวกันตลอดเวลาของการคำนวณผลงาน

3.  ประเภทของรางวัล มีดังนี้
    3.1  รางวัลโล่ "ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ" พร้อมเกียรติบัตร สำหรับตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัล TNQA ครั้งที่ 10, ครั้งที่ 15 และครั้งที่ 20
    3.2  รางวัลโล่ "เกียรติคุณ" พร้อมเกียรติบัตร สำหรับตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานดีเด่น 5 อันดับแรกของแต่ละบริษัท ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจากอัตราเฉลี่ยความคงอยู่ของผลงาน ทั้งด้านจำนวนรายและจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมกัน
    3.3  รางวัลเกียรติบัตร สำหรับตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

4.  การมอบรางวัล
    สมาคมประกันชีวิตไทยจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด ทั้งนี้สมาคมจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกจำกัดจำนวนบริษัทละไม่เกิน 30 คน โดยพิจารณาจากลำดับผลงานที่ 1-30 สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตั้งแต่ลำดับที่ 31 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรของสมาคม ซึ่งบริษัทที่ตัวแทนประกันชีวิตสังกัดจะเป็นผู้มอบให้ต่อไป
 

Agenda

 

เวลา รายละเอียดพิธีการ
16.00 – 17.00 น. ลงทะเบียน
17.00 - 17.30 น. แขกผู้มีเกียรติและตัวแทนประกันชีวิตพร้อมในห้องรอยัลจูบิลี่
17.30 – 17.45 น. กล่าวต้อนรับโดย  นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (นายสาระ  ล่ำซำ)
17.45 – 18.00 น. กล่าวรายงาน
โดย ประธานจัดงานพิธีมอบรางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 27”
(นายกิตติพงษ์  จินตวราลักษณ์)
18.00 – 18.15  น. พิธีเปิดและประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(ดร.มั่น  พัธโนทัย)
18.15 – 18.30 น. มอบรางวัลโล่ “กิตติคุณ” 10 ปี  จำนวน 6 รางวัล
โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.มั่น  พัธโนทัย)
18.30 – 19.00 น. มอบรางวัลโล่เกียรติคุณ จำนวน 35 รางวัล  7  บริษัท  (ลำดับที่ 1-35)
โดย  ปลัดกระทรวงการคลัง (นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์)
  มอบรางวัลโล่เกียรติคุณ  จำนวน 30 รางวัล 7  บริษัท (ลำดับที่ 36-65)
โดย  เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
(นางจันทรา  บูรณฤกษ์)
19.00 – 19.30 น. มอบรางวัลเกียรติบัตร จำนวน 71 รางวัล 4 บริษัท   (ลำดับที่ 1-71)
โดย รองเลขาธิการ  คปภ.   (นางสาวชำเลือง  ชาติสุวรรณ)
  มอบรางวัลเกียรติบัตร  จำนวน 83 รางวัล 4 บริษัท  (ลำดับที่ 72-154)
โดย  รองเลขาธิการ คปภ.  (นางคมคาย  ธูสรานนท์)
  มอบรางวัลเกียรติบัตร  จำนวน 82 รางวัล  4 บริษัท (ลำดับที่ 155-236)
โดย  รองเลขาธิการ คปภ.  (นายสรศักดิ์  ทันตสุวรรณ)
19.30 – 20.15 น. รับประทานอาหารพร้อมฟังดนตรี
20.15 – 21.15 น. ศิลปินรับเชิญ (ไอซ์ ศรัณยู  วินัยพานิช)
21.15 – 21.30 น. จับรางวัลพิเศษ  จำนวน 10 รางวัล
21.30 น. ปิดงาน


ประมวลภาพกิจกรรมงาน TNQA ครั้งที่ 27

1. 92-1-17061012515448.pdf
2. 92-1-17061012003389.pdf
3. 92-1-24061011484484.pdf