วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 18

โครงการจัดงาน

วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (พ.ศ.2560)

The 18th National Life Insurance Dayหลักการและเหตุผล

          สืบเนื่องจากการที่กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ในสมัยรัชกาลที่ 7 ออกประกาศให้มีการจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยได้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2472  ดังนั้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของการทำประกันชีวิต คณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติซึ่งประกอบ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จึงได้ร่วมมือกันกำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกๆปีเป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติ  ซึ่งคณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ได้จัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติต่อเนื่องมาทุกปี สำหรับปี 2560 นี้ เป็นการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (พ.ศ.2560)
 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิตให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจประกันชีวิต
 2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและสนใจทำประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อรวมพลังสามัคคีของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตในการทำกิจกรรมต่างๆ
 
การดำเนินงาน 
 1. กิจกรรมสาธารณกุศลจัดให้มีการบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
  • เพื่อเป็นการแสดงความสามัคคีและรวมพลังของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย จึงได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศลรณรงค์บริจาคโลหิต โดยเชิญชวนบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต และบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนน
   อังรีย์ดูนังต์  กรุงเทพฯ
 2. กิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ วันที่ 29-30กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณชั้น Gโซน B C และ D  ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวสต์เกต จ.นนทบุรี
  • การแสดงการบันเทิงหลากหลายรูปแบบบนเวทีกลาง ศิลปินนักร้อง ดารานักแสดง
  • จัดบูธของบริษัทประกันชีวิตโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิต การเล่นเกมส์ต่างๆ และมอบของที่ระลึก
 3.  จัดกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค
  • จัดกิจกรรมต่างๆ รวม 40 จังหวัด ในส่วนภูมิภาค เช่น การบริจาคโลหิต กิจกรรมสาธารณกุศล การตรวจสุขภาพ เป็นต้น
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       การจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (พ.ศ.2560) ในปีนี้ คาดว่าจะมีประชาชนในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมงาน ประมาณ 200,000 คน ผลการจัดงานมีดังนี้

 1. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำประกันชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญในการทำประกันชีวิตเพิ่มขึ้น
 2. ทำให้บุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตเกิดความสามัคคี และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือกันในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 3. ให้ความช่วยเหลือสังคม ผู้ประสบภัย ในด้านสาธารณกุศลบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทั้งในส่วนกลางกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค ประมาณ 5,500 คน คาดว่าจะได้รับเลือดที่บริจาคประมาณ 2,500,000 ซี.ซี.   

**********************************
 

1. เงื่อนไขการร่วมรายการ (17_7_2560).pdf
2. กำหนดการ วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 18.pdf
3. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล ปี 2560.pdf