วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 15

โครงการจัดงาน

วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 15 (พ.ศ.2557)

The 15th National Life Insurance Day

 

หลักการและเหตุผล
            สืบเนื่องจากการที่กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ในสมัยรัชกาลที่ 7 ออกประกาศให้มีการจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยได้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2472ดังนั้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของการทำประกันชีวิต คณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติซึ่งประกอบ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จึงได้ร่วมมือกันกำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกๆปีเป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติ  ซึ่งคณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ได้จัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติต่อเนื่องมาทุกปี สำหรับปี 2557 นี้ เป็นการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 15 (พ.ศ.2557)
 
วัตถุประสงค์เพื่อ    
 1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิตให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจประกันชีวิต
 2. รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและสนใจทำประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น
 3. รวมพลังสามัคคีของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตในการทำกิจกรรมต่างๆ
 
การดำเนินงาน      
 1. กิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณชั้น Gโซน CASCATAโซน GB1 ถึง โซน GB3  ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
  1.  การแสดงการบันเทิงหลากหลายรูปแบบบนเวทีกลาง ศิลปินนักร้อง ดารานักแสดง
  2. จัดบูธของบริษัทประกันชีวิตโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิต การเล่นเกมส์ต่างๆ และมอบของที่ระลึก
  3. จัดให้มีการบริจาคยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบภัยซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยจะสมทบทุนและมอบเงินบริจาคพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับองค์กร การกุศลต่างๆ
 2. กิจกรรมสาธารณกุศลจัดให้มีการบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย      เพื่อเป็นการแสดงความสามัคคีและรวมพลังของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย จึงได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศลรณรงค์บริจาคโลหิต โดยเชิญชวนบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต และบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต  ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีย์ดูนังต์  กรุงเทพฯ
 3. จัดกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค   จัดกิจกรรมต่างๆ รวม 40 จังหวัด ในส่วนภูมิภาค เช่น การบริจาคโลหิต กิจกรรมสาธารณกุศล การตรวจสุขภาพ เป็นต้น
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       การจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 15 (พ.ศ.2557) ในปีนี้ คาดว่าจะมีประชาชนในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมงาน ประมาณ 200,000 คน ผลการจัดงานมีดังนี้

 1. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำประกันชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญในการทำประกันชีวิตเพิ่มขึ้น
 2. ทำให้บุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตเกิดความสามัคคี และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือกันในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 3. ให้ความช่วยเหลือสังคม ผู้ประสบภัย ในด้านสาธารณกุศล
  1. มอบเงินบริจาคและยาสามัญประจำบ้านให้กับองค์กรการกุศล 200,000 บาท
  2. บริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประมาณ 3,000 คน คาดว่าจะได้รับเลือดที่บริจาคประมาณ 1,200,000 ซี.ซี.  
1. โครงการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 15.pdf