วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 13
โครงการจัดงาน
วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 13 (พ.ศ.2555)
The 13rd National Life Insurance Day
วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2555
ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต บริเวณชั้น G โซน CASCATA , โซน GB1 ถึง โซน GB3 
การบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

 


หลักการและเหตุผล 
         สืบเนื่องจากการที่กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ในสมัยรัชกาลที่ 7 ออกประกาศให้มีการจดทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยได้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2472 ดังนั้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของการทำประกันชีวิต คณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จึงได้ร่วมมือกันกำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกๆปีเป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ได้จัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติต่อเนื่องมาทุกปี สำหรับปี 2555 นี้ เป็นการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 13 (พ.ศ.2555)


วัตถุประสงค์
   1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิตให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน 
   2. สร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและสนใจทำของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น 
   3. เพื่อเป็นการแสดงพลังสามัคคีของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตในการจัดทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน 


การดำเนินงาน 
   1. กิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต บริเวณชั้น G โซน CASCATA, โซน GB1 ถึง โซน GB3

     1.1 การแสดงการบันเทิงหลากหลายรูปแบบบนเวทีกลาง ศิลปินนักร้อง ดารานักแสดง
     1.2 จัดบูธของบริษัทประกันชีวิตโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิต การเล่นเกมส์ต่างๆ และมอบของที่ระลึก
     1.3 จัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์แนชชั่นแนล โดยผู้เข้ามารับ ตรวจ สุขภาพร่วมบริจาคค่าตรวจสุขภาพและจะได้ตรวจสุขภาพ ได้แก่ ตรวจวัดความดันโลหิต สัญญาณชีพจร น้ำตาลในเลือด เปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง ดัชนีมวลรวมของร่างกาย (BMI) ทันตกรรม วัดมวลกระดูก วัดสายตา สภาพผิวหนัง ละปรึกษาปัญหาทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยจะร่วมสมทบทุนและมอบเงินบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มอบให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ 
     1.4 จัดให้มีการบริจาคยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบภัยประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินซึ่ง สมาคมประกันชีวิตไทยจะบริจาคเงินสมทบและมอบเงินบริจาคพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ
     1.5 จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต บอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมให้กับประชาชน

  2. กิจกรรมสาธารณกุศล การบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
     เพื่อเป็นการแสดงความสามัคคีและรวมพลังของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทยจึงได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศลรณรงค์บริจาคโลหิต โดยเชิญชวนบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต และบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ถนนอังรีย์ ดูนังต์ กรุงเทพฯ

  3. จัดกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค 
     วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัล จังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรมบนเวทีกลางและออกบูธบริษัทสมาชิก และในภูมิภาคต่างๆ รวม 20 จังหวัด จัดกิจกรรมสาธารณกุศล เช่น บริจาคโลหิต ตรวจสุขภาพ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   การจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 13 (พ.ศ.2555) ในปีนี้ คาดว่าจะมีประชาชนทั้งในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน ประมาณ 200,000 คน ผลการจัดงานมีดังนี้
   1. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำประกันชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญในการทำประกันชีวิตเพิ่มขึ้น
   2. ทำให้บุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตเกิดความสามัคคี และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือกันในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
   3. ให้ความช่วยเหลือสังคม ผู้ประสบภัย ในด้านสาธารณกุศล

     3.1 มอบเงินบริจาคและยาสามัญประจำบ้านให้กับองค์กรการกุศล ประมาณ 200,000 บาท
     3.2 บริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประมาณ 1,500 คน คาดว่าจะได้รับเลือดที่บริจาคประมาณ 600,000 ซี.ซี. 


ประมวลภาพกิจกรรม
   1. วันประกันชีวิตแห่งชาติ
   2. บริจาคโลหิต

 
1. กำหนดการจัดงานวันประกัน (แจ้ง กก.ผจก.สมาชิก).pdf