วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 12
โครงการจัดงาน
วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (พ.ศ.2554)
The 12th National Life Insurance Day
วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2554
ณ บริเวณชั้น G โซน CASCATA , โซน GB1 ถึง โซน GB3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

กิจกรรมสาธารณกุศลจัดให้มีการบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 7.30 น. - 15.00 น.
หลักการและเหตุผล 
          สืบเนื่องจากการที่กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ในสมัยรัชกาลที่ 7 ออกประกาศให้มีการจดทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยได้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2472 ดังนั้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของการทำประกันชีวิต คณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จึงได้ร่วมมือกันกำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกๆปีเป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ได้จัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติต่อเนื่องมาทุกปี สำหรับปี 2554 นี้ เป็นการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (พ.ศ.2554)


วัตถุประสงค์
   1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิตให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน
   2. รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและสนใจทำของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น 
   3. สร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจประกันชีวิต 
   4. รวมพลังสามัคคีของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต

การดำเนินงาน 
   1. กิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554 ณ บริเวณชั้น G โซน CASCATA, โซน GB1 ถึง โซน GB3 ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

     1.1 การแสดงการบันเทิงหลากหลายรูปแบบบนเวทีกลาง ศิลปินนักร้อง ดารานักแสดง
     1.2 จัดบูธของบริษัทประกันชีวิตโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิต การเล่นเกมส์ต่างๆและมอบของที่ระลึก
     1.3 จัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพ โดยผู้เข้ามารับตรวจสุขภาพร่วมบริจาคค่าตรวจสุขภาพและจะได้ตรวจสุขภาพ ได้แก่ ตรวจวัดความดันโลหิต สัญญาณชีพจร ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจ% ไขมันใต้ผิวหนังพร้อมดัชนีมวลรวมของร่างกาย (BMI) ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจทันตกรรม ตรวจวัดมวลกระดูก ตรวจวัดสายตา ตรวจสภาผิวหนัง และปรึกษาปัญหาทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยจะร่วมสมทบทุนและมอบเงินบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มอบให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ
     1.4    จัดให้มีการบริจาคยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบภัยประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินซึ่ง สมาคมประกันชีวิตไทยจะสมทบทุนและมอบเงินบริจาคพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ
     1.5 จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตให้กับประชาชน


  2. กิจกรรมสาธารณกุศลจัดให้มีการบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เพื่อเป็นการแสดงความสามัคคีและรวมพลังของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย จึงได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศลรณรงค์บริจาคโลหิต โดยเชิญชวนบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ดังนี้
     2.1 ในกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ถนนอังรีย์ ดูนังต์ 
     2.2 ในส่วนภูมิภาค รวม 28 จังหวัด ดังนี้

        -  ภาคเหนือ รวม 8 จังหวัด ที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง  กำแพงเพชร พะเยา แพร่  สุโขทัย และพิษณุโลก
        -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 5 จังหวัด ที่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม เลย อุบลราชธานี และ นครราชสีมา
        -  ภาคกลาง รวม 6 จังหวัด ที่ จังหวัดนครปฐม เพชรบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ และราชบุรี
        -  ภาคใต้ รวม 4 จังหวัด ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง ภูเก็ต และสงขลา
        -  ภาคตะวันออก รวม 5 จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด และระยอง